Domov KONTAKTY

Projekt akademického partnerstva so strednými školami v rokoch 2012 – 2015 – 2. časť

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku patrí podľa výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) pre rok 2012 medzi tri najlepšie fakulty z deviatich fakúlt vysokých škôl humanitného a filozofického zamerania v Slovenskej republike. Dňa 20. februára 2013 sa žiaci 3. a 4. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili podujatia „Deň otvorených dverí“, ktorý organizovala Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v  rámci projektu „Projekt akademického partnerstva so strednými školami v rokoch 2012 – 2015“. Účastníci podujatia získali zaujímavé informácie o možnostiach štúdia na filozofickej fakulte v dennej a externej forme.

Záujemcom o štúdium boli netradičnou formou prezentované akreditované študijné odbory – anglický jazyk  (anglické všeličo), nemecký jazyk (Melange der Germanistik), filozofia (tajomstvo myslenia filozofov), história (posledný rytier), politológia (politický kompas), psychológia (psycho-kokteil), religionistika (čo ne/viete o náboženstve?), slovenský jazyk (zábavný slovenčinársky trenažér) a žurnalistika (fun-moderovanie). Súčasťou podujatia boli sprievodné akcie a žrebovanie o hodnotné vecné ceny, ktoré získali dvaja žiaci našej školy.

Účasťou žiakov školy na podujatí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku „Deň otvorených dverí“ sa potvrdzuje úspešná spolupráca Obchodnej akadémie v Žiline s najlepšími ekonomickými, právnickými, technickými, pedagogickými, filozofickými a humanitnými fakultami vysokých škôl v Slovenskej republike.

Záujem žiakov Obchodnej akadémie v Žiline o vysokoškolské štúdium cudzích jazykov, žurnalistiky, psychológie, politológie a filozofie dokazuje, že ich poznatky a vedomosti zo spoločensko-vedných disciplín vytvárajú predpoklady pre úspešné štúdium na humanitných, právnických, pedagogických a filozofických fakultách vysokých škôl v Slovenskej republike i v zahraničí. Účasť žiakov školy na podujatí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bola finančne podporená zo zdrojov Občianskeho združenia VZDELANIE.