Domov KONTAKTY

Nebojme sa integrácie

Školská integrácia (školské začlenenie) je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach materských, základných a stredných škôl určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Obchodnej akadémii v Žiline je realizované v súlade so štátnym vzdelávacím programom, zákonom o výchove a vzdelávaní a vzdelávacími programami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré vymedzujú špecifiká ich vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť. Zámerom vedenia školy a pedagogických zamestnancov je vytvoriť v škole priaznivé podmienky pre optimálny psychický a sociálny vývin žiakov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení alebo nadaní.

Obchodná akadémia v Žiline vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov s uvedenými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

nebojme-sa-integracie-tab

Prijímanie žiaka so zdravotným znevýhodnením do strednej školy

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške o štúdium vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať študijný odbor 6317 M obchodná akadémia, resp.  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Riaditeľka školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

Za žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné považovať len takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu podľa školského zákona. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Doplňujúce informácie k prijímaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Obchodnú akadémiu v Žiline poskytuje výchovný poradca.

PaedDr. Peter Majer