Domov KONTAKTY

Malý projekt „Zamestnaj ma, nediskriminuj!“

Dňa 22. novembra 2012 sa vybraní študenti obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili malého projektu s názvom „Zamestnaj ma, nediskriminuj!“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Účasťou na malom projekte získali študenti informácie o stretnutí sa s možnou diskrimináciou pri pracovných pohovoroch ako i o možných riešeniach ako jej čeliť. Na základe videoukážok o pracovných pohovoroch „Pracovný pohovor – ako áno, ako nie“, získali prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich otázkach pri vstupe na trh práce.

Dobrovoľníci z radu študentov simulovali pracovné pohovory na základe vopred zadefinovaných rolí na pozíciách ako zamestnancov, tak i zamestnávateľov.

moje-noviny-2012

Výsledkom a záverom bola tvorba vlastných tričiek s antidiskriminačným motívom.

Môžem skonštatovať, že simuláciou hier, aktívnou účasťou, zapojením všetkých zmyslov bol výsledok práce študentov prekvapujúci, o čom svedčia študentské tričká.

Posúďte sami…