„Europass – mobilita“ pre účastníkov odbornej praxe v zahraničí

Obchodná akadémia v Žiline a ADC College v Londýne realizujú v školskom roku 2014/2015 mobilitný projekt „Improve your chance at European job market“, ktorý bol vypracovaný v rámci programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov). Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov pri výkone odbornej praxe vo Veľkej Británii a overenie ich jazykových schopností v praxi. Cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku. Odborná prax v zahraničí sa uskutoční v termíne od 17. mája 2015 do 30. mája 2015.

Odbornej praxe v zahraničí sa zúčastnia žiaci 3. ročníka študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia spolu s vyučujúcou anglického jazyka. Výkon odbornej praxe v zahraničí bude realizovaný vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy – pracovná pozícia „administratívny asistent“, „asistent v obchode“ a „recepčný“. Obsah výkonu odbornej praxe v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia. Žiaci aktívne využijú získané vedomosti a zručnosti zo školského prostredia v praktickej činnosti – odborná komunikácia v anglickom jazyku, obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení, vybavovanie pošty, telefonický a osobný styk s verejnosťou, starostlivosť o návštevníkov firmy, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, štatistika a elektronické spracovanie dát a pod.

europassOčakávaným výstupom projektu je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci odbornej praxe získajú dokument „Europass – mobilita“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne. Účasť žiakov Obchodnej akadémie v Žiline na odbornej stáži vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (Národné stredisko pre Europass) a ADC College v Londýne zabezpečila pre účastníkov odbornej praxe vo Veľkej Británii dokument „Europass – mobilita“, ktorý je určený pre evidenciu zahraničných študijných pobytov a pracovných stáží občanov Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zamestnávateľom pomáha posúdiť kvalifikáciu uchádzača o jeho zamestnanie v zahraničí a orgánom odborného vzdelávania a prípravy pomáha stanoviť obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami európskeho trhu práce. Dokument „Europass – mobilita“ bude slávnostne odovzdaný pätnástim žiakom Obchodnej akadémie v Žiline na konci odbornej stáže v Londýne.