Erasmus+: Get new skills for better job opportunities

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov.

Obchodná akadémia v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od roku 2013. V rámci programu Erasmus+ a kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme úspešne realizovali projekt „Improve your chance at European job market“ (2014 – 2015). V aktuálnom školskom roku realizujeme projekt „Get new skills for better job opportunities“.

Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí Veľkej Británie. Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia, ktorí absolvujú prípravný jazykový a kultúrny kurz a štrnásťdňovú odbornú stáž vo vybraných firmách a podnikoch vo Veľkej Británii so zameraním na oblasť ekonomiky a organizácie. Výkon odbornej praxe v Londýne sa uskutoční v termíne od 16. 05. 2016 do 27. 05. 2016 pod vedením Mgr. Moniky Ďuríkovej.

erasmusV mesiaci október 2015 sme uskutočnili výber účastníkov odbornej praxe na základe objektívne stanovených kritérií a výsledkov osobných pohovorov s vyučujúcimi anglického jazyka. Na konci kalendárneho roka nás čakajú pracovné stretnutia vedenia školy so zákonnými zástupcami účastníkov odbornej praxe, na ktorých budú uzatvorené zmluvy s účastníkmi a prezentované informácie o výkone odbornej praxe a pobyte vo Veľkej Británii. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú zverejnené na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

PaedDr. Peter Majer