Projekt „Take your chance for better life in the European union“ – kultúrna a jazyková príprava študentov

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – akcia Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31.280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union.“ Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 obchodná akadémia získať odborné jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí.

V mesiaci január 2017 začali stretnutia účastníkov odbornej stáže v Londýne, ktorí v nasledujúcich týždňoch absolvovali kurz jazykovej a kultúrnej prípravy. Obsah kurzu bol zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Kultúrnu a odbornú jazykovú prípravu viedla Mgr. Monika Ďuríková, koordinátorka projektu.

Odborná prax v zahraničí prispeje k osobnostnému rozvoju žiakov, zvýši ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického charakteru v praxi. Žiaci získajú interkultúrne pracovné skúsenosti a jazykové zručnosti, ktoré zvýšia ich možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce v zahraničí.

Odborná prax žiakov 3. ročníka vo Veľkej Británii sa uskutoční v termíne od 23. apríla 2017 do 6. mája 2017. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ sú zverejnené na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Mgr. Monika Ďuríková