Domov KONTAKTY

Hospodárska geografia

Digiškola – Máme radi Slovensko

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2014/2015 do realizácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého získala moderné digitálne vybavenie (interaktívna tabuľa, wifi-router a tablety). Moderné didaktické prostriedky a multimediálne obsahy zefektívnili vyučovací proces všeobecnovzdelávacích a odborných ekonomických predmetov. Vytvorená multimediálna učebňa ponúka netradičné formy individuálnej a skupinovej práce, ktoré oceňujú nielen žiaci, ale aj

Využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie

Tablety patria ku moderným interaktívnym didaktickým prostriedkom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj vo vyučovacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. V školskom roku 2014/2015 sme po prvýkrát overili využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie. Žiaci 1. ročníka sa naučili aplikovať a hodnotiť geografické informácie získané z internetu, virtuálnych máp, geografických kvízov a hier multimediálneho charakteru. Výsledkom bola schopnosť žiakov identifikovať