Domov KONTAKTY

Využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie

Tablety patria ku moderným interaktívnym didaktickým prostriedkom, ktoré nachádzajú široké uplatnenie aj vo vyučovacom procese na Obchodnej akadémii v Žiline. V školskom roku 2014/2015 sme po prvýkrát overili využitie tabletov vo vyučovaní hospodárskej geografie. Žiaci 1. ročníka sa naučili aplikovať a hodnotiť geografické informácie získané z internetu, virtuálnych máp, geografických kvízov a hier multimediálneho charakteru. Výsledkom bola schopnosť žiakov identifikovať možnosti a spôsoby uplatnenia informácií geografického charakteru v osobnom i profesijnom živote, napr. analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa mapy, získavať informácie z diagramov, schém a tabuliek s geografickou problematikou, vyhodnotiť dosahy ľudskej spoločnosti na životné prostredie a pod.

S nástupom multimédií získali pedagogickí zamestnanci Obchodnej akadémie v Žiline príležitosť zefektívniť vyučovací proces a inovovať vyučovacie metódy a organizačné formy vyučovania s orientáciou na žiaka, jeho potreby a záujmy. Vyučovací proces hospodárskej geografie s využitím tabletov prináša aktivitu žiakov a osvojenie nových vedomostí a zručností netradičnou formou.

Vyučovacie hodiny s využitím tabletov rozvíjajú motiváciu žiakov a poskytujú im možnosť aktívnej samostatnej i skupinovej práce. Práca s tabletmi vo vyučovaní hospodárskej geografie predstavuje praktické využitie moderných informačno-komunikačných technológií v pedagogickej praxi (učenie sa priamo v akcii, vlastným prežívaním a vlastnou skúsenosťou).