Domov KONTAKTY

Digiškola – Máme radi Slovensko

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2014/2015 do realizácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého získala moderné digitálne vybavenie (interaktívna tabuľa, wifi-router a tablety). Moderné didaktické prostriedky a multimediálne obsahy zefektívnili vyučovací proces všeobecnovzdelávacích a odborných ekonomických predmetov. Vytvorená multimediálna učebňa ponúka netradičné formy individuálnej a skupinovej práce, ktoré oceňujú nielen žiaci, ale aj pedagogickí zamestnanci školy. Súčasťou národného projektu sú školské projekty – The School Dance a Máme radi Slovensko.

Na vyučovacích hodinách dejepisu, hospodárskej geografie a aplikovanej informatiky sme realizovali projekt „Máme radi Slovensko“. Cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Žiaci Obchodnej akadémie v Žiline si vybrali centrum Žiliny a Budatínsky hrad s parkom. Výsledný multimediálny materiál obsahuje výkladové texty, fotografie a videá, na ktorých tvorbe sa podieľali žiaci I.C, III.C a pedagogickí zamestnanci – Mgr. Martina Hubená a PaedDr. Peter Majer.

Doplňujúce informácie o národnom projekte „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ sú dostupné na internetovej stránke http://www.digiskola.sk/.

opis