Prvá etapa vzdelávania zamestnancov v rámci programu Erasmus+ úspešne za nami

Od júna 2016  na Obchodnej akadémii v Žiline prebieha projekt s názvom „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“, na ktorého realizáciu bol škole schválený grant vo výške 28 625 EUR.

Zapojenie Obchodnej akadémie v Žiline do tohto projektu je výsledkom dlhodobého zámeru školy rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti žiakov v cudzom jazyku pri výkone odborných ekonomických činností a zvýšiť kvalifikáciu a odbornosť pedagogických zamestnancov.  Naša škola má záujem poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie s kvalifikovanými učiteľmi. Okrem poskytnutia zákonného minima, tzn. vyučovania najmenej troch odborných predmetov v anglickom jazyku, škola má záujem na vyučovaní aj ďalších odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov v angličtine. V rámci tohto projektu absolvujú 11 pedagogickí pracovníci vo viacerých etapách praktické kurzy, ktorých cieľom je získanie zručností a nových nápadov pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odb. predmetov v anglickom jazyku.

Prvá etapa praktických kurzov prebehla počas prvých dvoch augustových týždňov v univerzitnom meste Cambridge. Kurzy boli tematicky zamerané na využívanie informačných technológii vo výučbe anglického jazyka a na súčasnú angličtinu (slangové výrazy, britské kultúrne reálie a pod.) a realizovala ich spoločnosť Bell Educational Services, ktorá je jeden z najväčších britských poskytovateľov kvalitného jazykového a školského vzdelávania po celom svete. Počas kurzu bolo možné absolvovať aj tematicky rôznorodé workshopy a prednášky, ktoré boli zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávania v anglickom jazyku a boli vedené, rovnako ako aj kurzy, odborníkmi a autormi pedagogických publikácií. Vzdelávania sa okrem slovenských učiteľov zúčastnilo aj viac ako 60 učiteľov z rôznych krajín Európy, Ázie a Južnej Ameriky.

PaedDr. Katarína Capáková, Mgr. Monika Ďuríková