Erasmus+: Odborná prax žiakov 3. ročníka v Londýne v školskom roku 2014/2015

erasmusObchodná akadémia v Žiline získa v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“.

Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov školy pri výkone odbornej praxe vo Veľkej Británii a overenie ich jazykových schopností v praxi. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí.

Do projektu mobility bude zapojená skupina 15 žiakov Obchodnej akadémie v Žiline vo veku od 17 rokov do 18 rokov, t. j. žiaci 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v školskom roku 2014/2015. Projekt bude realizovaný počas 12 mesiacov (od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015), obsahuje prípravnú fázu, realizačnú fázu (priamy výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí) a záverečnú fázu, ktorá súvisí s propagáciou a disemináciou výstupov mobility. Zahraničná odborná prax žiakov sa uskutoční v mesiaci máj 2015 v hlavnom meste Veľkej Británie.

Žiaci budú vybraní na výkon odbornej praxe podľa objektívne stanovených kritérií. V prípravnom jazykovom a kultúrnom kurze získajú praktické informácie o pobyte v zahraničí, ktoré využijú pri stáži (odborná jazyková príprava bude zameraná na Business English). Výkon odbornej praxe v zahraničí bude realizovaný vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy. Očakávaným výstupom projektu „Improve your chance at European job market“ je zlepšenie odborných jazykových zručností žiakov, získanie nových pracovných skúseností európskeho rozmeru a overenie získaných teoretických vedomostí ekonomického zamerania v praxi. Účastníci stáže získajú „Europass – Mobility“ a účastnícky certifikát od ADC College v Londýne. Účasť žiakov Obchodnej akadémie v Žiline na odbornej stáži vo Veľkej Británii zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.

Na tvorbe projektu sa podieľali Ing. Ľubica Pevná – riaditeľka školy, PaedDr. Peter Majer – výchovný poradca a Mgr. Monika Ďuríková – vedúca predmetovej komisie anglického jazyka. Program Erasmus+ je sa venuje potrebám detí a mládeže v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a inštitúciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Doplňujúce informácie o programe Erasmus+ a kľúčovej akcii  KA1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sú dostupné na internetovej stránke www.erasmusplus.sk.

Obchodná akadémia v Žiline pokračuje v úspešnej realizácii mobilitných projektových zámerov. Za posledné dva školské roky sme získali finančné prostriedky vo výške viac ako 91 tis. EUR na realizáciu projektov z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov).