Domov KONTAKTY

Prenájom multifunkčného ihriska

Prevádzková doba pre záujemcov o nájom multifunkčného ihriska:

  • pracovné dni 16.00 – 20.00 h (1 nájomca maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci

Nájomca uzatvorí s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu. Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená: 10 € / 1 hod.

Zodpovedný za odovzdanie a prevzatie multifunkčného ihriska: Stanislav Cimerman

Informácie o voľných termínoch: Ing. Rudolf Zrebný, 041/7075926