Domov KONTAKTY

Zmluvy 2021

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
KÚPNA ZMLUVA – PDF KÚPNA ZMLUVA WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet. 21 640,80 € 28. 04. 2021
Dodatok ku kúpnej zmluve – PDF Dodatok ku kúpnej zmluve WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Zmluvné strany rušia od počiatku Kúpnu zmluvu uzatvorenú dňa 12. 11. 2020 z dôvodu dodatočnej nemožnosti jej plnenia. 28. 04. 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 21057 – PDF ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 21057 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42 349 826 Predmetom tejto zmluvy je úprava práva a povinností zmluvných strán súvisiacich s poskytnutím peňažných prostriedkov zo strany Nadácie Príjemcovi vo výške 1 040,00 € (ďalej len „grant“) na uskutočnenie projektu V ústrety duálnemu vzdelávaniu s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia. 1 040,00 € určitá do 25. 04. 2023 26. 04. 2021 26. 04. 2021
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/107 – PDF Dodatok č. ZK01/VK/20/03/107 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/20/03/107 zo dňa 27.03.2020 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43 908 977 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Balíček Zborovňa Komplet, ktorý zahŕňa služby: Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie školy, Slovíčkový Papagáj, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných obchodných podmienkach a Podmienkach používania a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnutie Balíčka Zborovňa Komplet Poskytovateľovi Cenu podľa tejto Zmluvy. Rozsah poskytovaných služieb v rámci Balíčka Zborovňa Komplet sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami. 16.56 € mesačne neurčitá 24.6.2021 24.6.2021
Zmluva o spolupráci – PDF Zmluva o spolupráci Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295 Predmetom Zmluvy je vykonávanie náčuvovej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) UMB: Mária Mažgútová. určitá do 31. 8. 2022 29.6.2021 30.6.2021
Zmluva o spolupráci – PDF Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z., Mlynské Nivy 7816/16, 821 09, Bratislava, IČO: 42418232 Predmetom Zmluvy je stanovenie podmienok spolupráce a udelenia licencie v súvislosti s programom „The Duke of Edinburgh’s International Award“. určitá do 30. 9. 2023 8.7.2021 8.7.2021
KÚPNA ZMLUVA – PDF KÚPNA ZMLUVA WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet. 21 640,80 € 28. 04. 2021
Poistná zmluva č. 11-13468 – PDF Poistná zmluva č. 11-13468 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051 Hromadné úrazové poistenie žiakov – 118 určitá do 30.06.2022 27. 08. 2021 02. 09. 2021
Dodatok ku kúpnej zmluve – PDF Dodatok ku kúpnej zmluve WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Zmluvné strany sa dohodli na zmene položky č. 1, bližšie špecifikovanej v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, upravujúcou rozpočet. 03. 09. 2021 03. 09. 2021