Zmluvy 2021

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
KÚPNA ZMLUVA – PDF KÚPNA ZMLUVA WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet. 21 640,80 € 28. 04. 2021
Dodatok ku kúpnej zmluve – PDF Dodatok ku kúpnej zmluve WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108 Zmluvné strany rušia od počiatku Kúpnu zmluvu uzatvorenú dňa 12. 11. 2020 z dôvodu dodatočnej nemožnosti jej plnenia. 28. 04. 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 21057 – PDF ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 21057 Nadácia Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 42 349 826 Predmetom tejto zmluvy je úprava práva a povinností zmluvných strán súvisiacich s poskytnutím peňažných prostriedkov zo strany Nadácie Príjemcovi vo výške 1 040,00 € (ďalej len „grant“) na uskutočnenie projektu V ústrety duálnemu vzdelávaniu s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia. 1 040,00 € určitá do 25. 04. 2023 26. 04. 2021 26. 04. 2021