Zmluvy 2020

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
5/01-20 – PDF Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania č.2/2019 Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,67 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,47 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 1,00 € 1 jedlo neurčitá 29.1.2020 31.01.2020
68/02-20 – PDF Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov . 202001535 DISIG. a.s.,                               Záhradnícka 151,             821 08  Bratislava,                    IČO: 35975946 poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov požadovaných Zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi Cena za poskytované Dôveryhodné služby je určená v zmysle cenníka Poskytovateľa platného v čase poskytovania žiadanej Dôveryhodnej služby, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa https.//eidas.disig.sk/sk/dokuments/ neurčitá 17.2.2020 28.02.2020
67/03-20 – PDF Zmluva o spolupráci a poradenstve A4A- Agency 4 Academy, s.r.o.,                               Dolnočermánska 37,            949 01  Nitra,                    IČO: 50646826 Vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí č- OPLZ-P01/2019/DOP/1.2.1-01 Klient sa zaväzuje zaplatiť A4A odmenu za služby vakonávané podľa čl.III ods.1 tejto zmluvy vo výške: a) 300,00 EUR bez DPH + 20% DPH po podaní Žiadosti o NFP, b) 3000,00 EUR bez DPH + 20% DPH po schválení Žiadosti o NFP určitá odo dňa jej podpísania do dňa skončenia Projektov uvedených v čl. II. Ods.1 tejto zmluvy 28.10.2019 28.02.2020
1/2020 – PDF Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020 Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA,                       Na Šefranici 16,                           010 01  Žilina,              IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 125,00 €/štvrťrok – nájom,        125,00 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2021 12.06.2020 20.06.2020
1/2019 – PDF Nájomná zmluva 1/2019 Mgr. Ján Konárik,                            Tulská 2979/24,                      010 08  Žilina Zmluva o nájme služobného bytu 70,15€/mesiac – základné nájomné + 26,30€/mesiac – služby spojené s užívaním bytu určitá do 31.12.2020 27.12.2019 26.06.2020
VK/20/03/107 – PDF Zmluva o poskytovaní služieb VK/20/03/107 KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56 € / mesiac neurčitá 27.03.2020