Domov KONTAKTY

Zmluvy 2013

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v  € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
19/01-13 Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415 Inzercia KOMBI 2, firemný profil, riadková inzercia, špeciálne formy 658,80 neurčitá 17.01.2013 18.01.2013
1/02-13 Príloha k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny – cena za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.,         Pri Rajčianke 8591/4B,      010 47  Žilina,            IČO: 36403008 Cena za dodávku elektriny – špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny 65,46 bez DPH/MWh určitá do 31.12.2013 18.01.2013 25.01.2013
22/03-13 Kolektívna zmluva
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32,      011 57  Žilina KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán určitá do 31.12.2013 25.1.2013 08.02.2013
22/03-13-1 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Zmena článku č. 7 ods.6 dopĺňa sa o bod d) určitá do 31.12.2013 01.02.2013 04.03.2013
Dodatok č.1/2013 k zmluve 2/10-12 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu č.5101586894/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 17.10.2012 vrátane jej dodatkov a príloh. V čl. 1 sa dopĺňa písmeno c a mení bod j, v čl. 2 sa mení Predmet zmluvy, v čl. 3.3. sa mení bod 3.3.5.2, v čl. 4 sa mení 4.1., v čl.6 sa mení 6.6. a 6.9. v čl.10 sa mení 10.2., v čl.15 sa dopĺňajú body 15.3 až 15.7., v prílohe 3 sa mení bod 3.6. a 3.7. určitá do 31.12.2013 26.03.2013 27.03.2013
1/2013 Nájomná zmluva 1/2013 Dana Hudecová, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina Prenajímateľ prenecháva do nájmu nájomcovi služobný byt nachádzajúci sa v objekte popísanom v čl. 1 od 1 tejto zmluvy 103,65 €/mesiac určitá do 30.04.2014 26.4.2013 27.04.2013
2/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013 Prom.ped. Vladimír Ohrádka AUTOŠKOLA, Na Šefranici 16, 010 01 Žilina, IČO: 17822513 Nájom nebytových priestorov – miestnosť č.42 o výmere 47,30 m² 2xtýždenne v popoludňajších hodinách- štvrtok, piatok 2 hodiny od 16,00 h po skončení vyučovacieho procesu 103,60 €/štvrťrok – nájom, 103,60 €/štvrťrok za služby spojené s nájmom /elektrina, teplo, vodné a stočné/ určitá do 30.06.2014 26.04.2013 30.04.2013
30/04-13 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 zmluva o vedení grantového účtu zmluva o vedení grantového účtu neurčitá 23.07.2013 26.07.2013
1/05-13 Príloha k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny – cena za dodávku elektriny Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 Cena za dodávku elektriny – špecifikácia cenníkových položiek za dodávku elektriny pre rok 2014 54,89 bez DPH/MWh určitá do 31.12.2014 02.08.2013 07.08.2013
31/06-13 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Školské partnerstvá Comenius číslo zmluvy: 13121 0949 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Svoradova 1, 811 03  Bratislava, IČO: 30778867 Predmetom zmluvy je záväzok Národnej agentúry poskytnúť príjemcovi finančný príspevok na realizáciu projektu Life on Ottoman Empire and Royal Hungary v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Školské partnerstvá Comenius, za podmienok stanovenýách v Osobitných ustanoveniach a prílohách tejto zmluvy a záväzok príjemcu použiť poskytnutý finančný príspevok v súlade s jeho účelovým určením a za podmienok stanovených v Osobitných ustanoveniach a prílohách tejto zmluvy 21000,00 EUR určitá od 01.08.2013 do 31.07.2015 27.08.2013 28.08.2013
32/07-13 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita Leonardo da Vinci číslo zmluvy 13321 0503 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, Svoradova 1, 811 03  Bratislava, IČO: 30778867 Predmetom zmluvy je záväzok Národnej agentúry poskytnúť príjemcovi finančný príspevok na realizáciu projektu Young economists and the European labour market v rámci Programu celoživotného vzdelávanie, podprogram Leonardo da Vinci, za podmienok stanovených v Osobitných ustanoveniach, Všeobecných ustanoveniach a prílohách tejto zmluvy a záväzok príjemcu použiť finančný príspevok v súlade s jeho účelovým určením a za podmienok stanovených v Osobitných ustanoveniach, Všeobecných ustanoveniach a prílohách tejto zmluvy 40300,00 EUR určitá od 01.06.2013 do 07.12.2013 30.07.2013 28.08.2013
1/2013 Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku formou výpožičky č. 1/2013 Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina, IČO: 00893544 Požičiavateľ požičiava a tým prenecháva na dočasné užívanie vypožičiavateľovi nebytové priestory nachádzajúce sa pri pervole školy a to miestnosť BUFET o výmere 36 m² 0,00 EUR určitá od 01.09.2013 do 30.06.2014 27.8.2013 28.08.2013
2/08-13 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dodávke plynu č.5101586894/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,           825 11  Bratislava, IČO: 35815256 Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 17.10.2012 vrátane jej dodatkov a príloh. V čl.3 Zmluvné množstvá sa mení bod 3.1.3. a znie nasledovne: Pre vyhodnocovací rok 2014 a 2015 sa zmluvné strany dohodli na spoločnom zmluvnom množstve pre všetky OM:633,10 MWh, Cena SOPp EUR/kWh 0,00019, Cena SOPf EUR/kWh 0,02785 určitá do 31.12.2015 5.8.2013 28.08.2013
33/09-13 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania,  Bellova 54/a,         837 63  Bratislava,          IČO: 17314852 Predmetom a účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora a Školy tak, aby sa Škole umožnilo využívať úžitky z aktivít Projektu Hodnota zariadenia informačných a komunikačných technológií, ktoré Realizátor poskytne škole do užívania bude približne 1720 EUR určitá do 31.10.2015 28,10.2013 06.11.2013
27/10-13 Zmluva o darovaní Občianske združenie VZDELANIE, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, IČO: 17060478 Predmetom zmluvy o darovaní je vnútorné zariadenie OZ VZDELANIE podľa protokou o zaradení prostriedkov do majetku Obchodnej akadémie v Žiline. 8 935,99 neurčitá 22.11.2013 02.12.2013
34/11-13 Darovacia zmluva B-0548/2013/1 Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52,        842 44  Bratislava,        IČO: 039691 Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok v správe darcu uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť 3251,08 neurčitá 20.10.2013 09.01.2014
2/08-13/1 Dodatok č. 3/2014 k zmluve o dodávke plynu č.5101586894/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,           825 11  Bratislava, IČO: 35815256 Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 17.10.2012 vrátane jej dodatkov a príloh. V čl.3 Zmluvné množstvá sa mení bod 3.1.7. a znie nasledovne: ZM dohodnuté v tejto zmluve sú vyjadrené v obchodnej jednotke (kWh, resp. MWh). DMM dohodnuté v tejto zmluve sú vyjadrené v objemovej jednotke (m³) a v obchodnej jednotke (kWh,resp.MWh), pričom zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ použije pre účely tejto zmluvy, najmä pre vyúčtovanie a vyhodnocovanie dodávok plynu, hodnotu DMM v jednotke určenej platnou Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších zmien a doplnení. určitá do 31.12.2015 18.12.2013 09.01.2014