„Záložka do knihy spája slovenské školy….“

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave ako po iné školské roky, aj v školskom roku 2018/2019 vyhlásila  pre stredné školy už 7. ročník celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“, s podtitulom „Milan Rastislav Štefánik, alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“. Tradične – ako predchádzajúcich 6. ročníkov  –  sa i tentokrát zapojila naša škola.

Cieľ projektu už všetci poznáme –  nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Metodické centrum školských knižníc nám pridelí partnerskú školu, s ktorou si vymeníme záložky. Takže svoje nápady a tvorivosť pošleme kamarátom určenej partnerskej školy a my dostaneme opätovne záložky od nich.

Pýtate sa , čo tým získavame? Okrem citátov, zaujímavých podnetných myšlienok, tvorivých nápadov našich kamarátov môžeme záložky využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce, či kontaktov a možno i spoznať nových priateľov. Nehovoriac o tom, že práve takáto vlastnou prácou a kreativitou vytvorená záložka je pre nás dobrým podnetom k čítaniu …..a nielen to, ale myšlienka tohtoročného  projektu „Milan Rastislav Štefánik, alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“ sa stala pre nás zaujímavou a aktuálnou témou pre diskusiu  na hodinách dejepisu a  slovenského jazyka práve v čase 100.výročia vzniku ČSR.

V školskom roku 2018/2019 našou partnerskou školou bola Súkromná obchodná akadémia v Prešove.  Do projektu sme sa zapojili my – žiaci prvého a druhého ročníka. Poďakovanie patrí vám všetkým, ktorí ste nás úspešne reprezentovali  –  triedy I.A, I.B, I.G, I.H, a II.G. Vyhlásenej aktuálnej témy sme sa zhostili so záujmom a aktivitou.  Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť vašu  kreativitu, nápaditosť a zodpovednosť, s akou ste záložky nielen vytvorili, ale aj do stanoveného termínu odovzdali. Do Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove sme poslali spolu  45 –  nami vytvorených veľmi pekných a zaujímavých záložiek. Od nich sme dostali 30 a všetky sme si medzi sebou rozdelili na krátkej hodnotiacej schôdzke. Výstižné záložky s literárnymi osobnosťami sme umiestnili na nástenke v učebni slovenského jazyka a môžete si ich pozrieť.

 Organizačne zabezpečuje projekt na našej škole PhDr. Anna Drizgová – poďakovanie patrí taktiež Mgr. Lenke Kulichovej, ktorá mi aktívne pomáha každoročne pri organizácii.

 Záložky, ktoré sme vytvorili my a naši kamaráti  zo Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove si môžete prezrieť v našej galérii.    

Autor článku:  PhDr. Anna Drizgová

Záložky našej partnerskej školy Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove