Domov KONTAKTY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 5. ročník bilingválneho štúdia

Žiaci 5. ročníka bilingválneho štúdia vykonávajú povinne MS z nasledovných predmetov:

  • cudzí jazyk – anglický jazyk – úroveň C1
  • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborná príprava v AJ)
  • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty)

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ)

  • písomná – formou štandardizovaných testov (ANJ, MAT), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ)

  • písomná (slohový útvar) – ANJ, koná sa v ten istý deň ako EČ
  • ústna – ANJ, TČOZ
  • praktická skúška – PČOZ

Žiak posledného ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra 2021 na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a úroveň cudzieho jazyka C1,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

Termíny konania jednotlivých častí maturitnej skúšky:

16. marec 2022 – anglický jazyk úroveň C1 – externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh)
17. marec 2022 – matematika (dobrovoľná MS)
20. – 22. apríl 2022 – praktická časť odbornej zložky – PČOZ
23 .- 27. máj 2022 – ústne maturitné skúšky – TČOZ

V bilingválnom štúdiu žiaci konajú maturitnú skúšku z TČOZ v anglickom jazyku a PČOZ v slovenskom jazyku.

Dokumenty o maturitných skúškach:

Platná legislatíva:

  • školský zákon 245/2008
  • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .