tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 5. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach:

Platná legislatíva:

  • školský zákon 245/2008
  • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra SJL – vykonaná v šk.r. 2018/19
  • cudzí jazyk CJ
  • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) – v anglickom jazyku
  • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty) – v slovenskom jazyku

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ)

  • písomná – formou štandardizovaných testov ( CJ –  C1=150´, MAT=150´ – dobrovoľná MS), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ)

  • písomná (sloh, esej) –  C1=90´, koná sa v ten istý deň ako EČ
  • ústna – CJ(20´/20´), TČOZ(30´/30´)
  • praktická skúška – PČOZ (6 hodín)

Všetky predmety okrem cudzieho jazyka majú len jednu úroveň, v cudzom jazyku sú úrovne označené B1 – základná, B2 – vyššia úroveň, C1 – pre bilingválne štúdium.

Žiak posledného ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a ich úrovne,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať aj len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

Termíny konania EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020:

18. marca 2020 (streda) – cudzie jazyky

19. marca 2020 (štvrtok) – matematika

Praktická časť odbornej zložky:     15. – 17. apríla 2020 streda – piatok

Ústne maturitné skúšky:  25. – 29. mája 2020 (podľa harmonogramu)