tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na strednej škole sa uskutoční 27. mája 2019 (pondelok) v čase od 7.30 – 11.00 h a od 12.00 – 15.00 h na sekretariáte školy.

V prípade, že zákonný zástupca písomne nepotvrdí zápis do prvého ročníka v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí  je,  v súlade s §68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), neplatné.

V prípade neprijatia uchádzača, proti rozhodnutiu o neprijatí, v súlade s §68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon ), môže zákonný zástupca podať odvolanie v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia osobne alebo poštou riaditeľke Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57  Žilina, ktorá rozhodnutie o neprijatí vydala (v odvolaní uviesť aj telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača).

Vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 vo formáte pdf.

Vysvetlivky:

Kód prijatia

  • PP Prijatý
  • NM Neprijatý – nedostatok miesta
  • N5 Neprijatý – nesplnené kritérium
  • N1 nezúčastnil sa