Učíme finančnú gramotnosť divadlom[:en]We are learning about financial literacy

Žiaci 3. ročníka voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej realizovali 2. stretnutie so žiakmi CZŠ R. Zaymusa v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Stanovili si cieľ – naučiť žiakov základnej školy prostredníctvom zahraného divadla pojmy finančnej gramotnosti súvisiace so založením účtu v komerčnej banke.

Úvod stretnutia bol zameraný na otestovanie vedomostí, ktoré majú ôsmaci o bankovej sústave, zakladaní účtov, právnej forme podnikania komerčných bánk, rozdielu medzi kreditnou a debetnou platobnou kartou a pod. Po vypracovaní testu pokračovali bankári podľa vopred pripraveného scenára a časového harmonogramu stretnutia – divadlom. „Učitelia – bankári“ si zadali rolu – zamestnanec banky a klient banky. Potom hrali divadlo o založení účtu tak, že používali vopred pripravené pomôcky. Počas situačnej hry používali pojmy, ktoré ďalší bankár vysvetľoval ôsmakom – majiteľ účtu, disponent, podpisový vzor, súhlas so spracovaním osobných údajov, denný limit, SMS notifikácia, výpis z účtu, PIN, zmluva o vydaní a používaní platobných kariet, zmluva o používaní služieb elektronického bankovníctva, zmluva o študentskom účte, príkazy na úhradu/inkaso, debetná a kreditná platobná karta a iné. Divadlo zahrali s výmenou rolí stredoškoláci dvakrát. Potom zadali role žiakom základnej školy. Tí sa pokúsili zopakovať založenie účtu tak, ako to videli. Darilo sa im. Opäť vyplnili test, v ktorom boli oveľa úspešnejší. Ing. Renáta Fojcíková na konci stretnutia overila v každej skupine novonadobudnuté vedomosti otázkami.

Stretnutie bolo úspešné, žiaci žiakom sprostredkovali vedomosti zábavnou formou – hrou.

Ing. Renáta Fojcíková

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1taTomdF9e0[/youtube][:en]The third grade students who study an optional subject “Banking“ under the guidance of Ing. Renata Fojcikova had a 2nd meeting with the primary school pupils from “R.Zaymus primary church school“. They had an aim – to teach the primary school pupils the terms of financial literacy connected with opening a bank account in a commercial bank – by performing a role play. The beginning of the meeting was aimed at testing their knowledge about a bank system, opening bank accounts, the legal form of entrepreneurship of commercial banks, the difference between a credit and debit card etc. After working out the test, the “bankers“ continued according to a pre-planned scenario and timetable of the meeting – by perfoming a drama. The “teachers – bankers“ played the roles of a bank employee and a bank client. Then they performed a drama about  opening a bank account in such a  way  that they used tools which they had prepared in advance. During the role-play they used terms which another banker explained to the primary school pupils – such as the owner of a bank account, managing clerk, signature, agreement on using personal data, day limit, SMS notification , an abstract of account, PIN, agreement on issuing credit cards, agreement on using electronic bank services, agreement on student´s account, charging order, debit and credit card etc. The secondary school students performed the drama twice. Then they gave the roles to the primary school students who tried to repeat the same situations as they saw them. They managed to do it. Afterwards they filled in a test in which they were much more successful then before. Ing. Renata Fojcikova tested the gained knowledge in each group by asking questions. The meeting was successful and  the secondary school students presented their knowledge to the primary school students in an entertaining way – by a game.

Ing. Renáta Fojcíková

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=1taTomdF9e0[/youtube]