tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

TYZFINGRA

Týždeň finančnej gramotnosti začal tretím ročníkom – dňa 31. januára 2018. Lektorky Ing. Renáta Fojcíková, Ing. Darina Kolmanová, Ing. Lenka Synáková a Ing. Oľga Križová si pripravili workshopy, kde sprístupňovali žiakom pojmy finančnej gramotnosti rôznymi aktivitami – divadlom, tajničkami, osemsmerovkami, problémovými úlohami, prácou s informáciami z internetu a pod. Žiaci sa postupne vystriedali na workshopoch u každej lektorky a na poslednom z nich vypracovali test s otázkami z každého stretnutia.

Obdobne pracovali žiaci štvrtého ročníka – dňa 5. februára 2018.  Mali pripravené iné úlohy, ktoré plnili a samozrejme pozornosť bola venovaná iným pojmom, javom a súvislostiam z oblasti finančnej gramotnosti. Atmosféra bola pracovná, ale tvorivá a príjemná. Pozrite fotogalériu.

Ing. Renáta Fojcíková