Domov KONTAKTY

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia.

O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak: 

a) žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

b) jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania písomnej žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie štipendia môže písomne podať žiak školy,  alebo jeho zákonný zástupca v priebehu školského roka. Štátna podpora mu bude priznaná od 1. dňa mesiaca, kedy o ňu požiadal. Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia nanovo prehodnocuje .

Štipendium nebude poskytnuté žiakovi školy, ktorý je podmienečne vylúčený zo štúdia alebo v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5. Riaditeľka Obchodnej akadémie v Žiline môže svojím rozhodnutím pozastaviť poberanie štipendia žiakom školy, ktorí sa dopustili hrubého porušenia školského poriadku, alebo majú výrazne nepriaznivý prospech a dochádzku.

Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

a) 49,78 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,85 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 24,89 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

a) 218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

b) 152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

c) 99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Štipendium z titulu hmotnej núdze

Riaditeľka školy prijíma žiadosť žiaka, alebo jeho zákonného zástupcu, spolu s dokladom o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa § 9 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štipendium z titulu životného minima

Riaditeľka školy prijíma žiadosť žiaka, alebo jeho zákonného zástupcu, s dokladmi, ktoré potvrdzujú príjmy spoločne posudzovaných osôb na účely určenia súm životného minima a dokladmi, podľa ktorých sa určuje počet nezaopatrených detí a počet zaopatrených neplnoletých detí, v okruhu spoločne posudzovaných osôb. Príjmy a započítavanie príjmov spoločne posudzovaných osôb ustanovuje § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie štipendií žiakom Obchodnej akadémie v Žiline upravuje Usmernenie riaditeľky školy ku poskytovaniu štipendií žiakom školy v školskom roku 2021/2022. Doplňujúce informácie pre záujemcov o priznanie štipendia poskytuje kariérna poradkyňa školy.

Prílohy:

  • Žiadosť o poskytnutie štipendia – DOCX
  • Výpis z daňového priznania na účely priznania stredoškolského štipendia – DOCX
  • § 149 Štipendium – DOCX, DOC, ODT, PDF