Škola priateľská k deťom

SPKD_2Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do iniciatívy organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom  iniciatívy je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Program  „Child Friendly School“ je postavený na rešpektovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada.

Dohovor o právach dieťaťa vymedzuje práva detí v päťdesiatich štyroch článkoch a dvoch Opčných protokoloch. Definuje základné ľudské práva detí – právo na prežitie, právo na rozvoj, právo na ochranu pred škodlivými vplyvmi, týraním a zneužívaním a právo na účasť na rodinnom, kultúrnom a sociálnom živote. Dohovor je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj, právo na rešpektovanie názorov. Každé právo vymedzené Dohovorom je neodmysliteľnou súčasťou ľudskej dôstojnosti a harmonického rozvoja každého dieťaťa. Dohovor ochraňuje práva detí tým, že zavádza štandardy v zdravotnej starostlivosti, vzdelávaní a v právnej, občianskej a sociálnej oblasti. Dohovor o právach dieťaťa a problematika ochrany detských práv a slobôd sú rozpracované v Školskom poriadku a Školskom vzdelávacom programe Obchodnej akadémie v Žiline.

SPKD_1Aktivity UNICEF Slovensko pre stredné školy: interaktívne stretnutia s ambasádorom UNICEF Slovensko, Škola priateľská k deťom, Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, Škola v krabici. UNICEF Slovensko podporuje aktivity žiackych školských rád a občiansku iniciatívu zo strany žiakov. Schopnosť reflektovať potreby svojho okolia je jednou zo sociálnych zručností, ktoré rozvíja „Škola priateľská k deťom“. Výsledkom je aktívny prístup ku riešeniu problémov a skvalitňovanie medziľudských vzťahov v školskom a mimoškolskom prostredí. Aktuálne informácie o programe UNICEF „Škola priateľská k deťom“ sú dostupné na www.unicef.sk.