tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Škola bez diskriminácie a šikanovania

Šikanovanie patrí ku vážnym spoločenských problémom. Ponižovanie, zosmiešňovanie, nadávanie a diskriminácia sú pojmy, s ktorými sa najčastejšie stretávame v školách a školských zariadeniach, ktoré neprijali opatrenia proti prejavom agresívneho a diskriminačného správania. Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné školy, ktoré prejavy šikanovania netolerujú a v prípade jeho preukázania nasledujú opatrenia v súlade so školským poriadkom.

Na začiatku školského roka 2015/2016 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili netradičných triednických hodín, ktoré boli zamerané na elimináciu šikanovania v školskom prostredí a formovanie pozitívnych medziľudských vzťahov v triednych kolektívoch. Interaktívne stretnutia, ktoré pripravil výchovný poradca, boli spojené s prezentáciou videofilmov o kyberšikanovaní a diskriminačnom správaní na internete.

Žiaci sa oboznámili s prejavmi šikanovania a negatívnymi dôsledkami, ktoré zanecháva šikanovanie na psychike obete. Zároveň boli upozornení na skutočnosť, že šikanovanie môže z hľadiska trestného zákona napĺňať skutkovú podstatu trestných činov, napríklad trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku, krádeže alebo poškodzovania cudzej veci a neoprávneného užívania cudzej veci.

Doplňujúce informácie o prejavoch šikanovania v školskom prostredí a pomoci pre obete sú dostupné na internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk.

PaedDr. Peter Majer