SJL – Materiály pre študentov

Literatúra

1. ročník

 1. Pojmy literárny druh a literárny žáner, rozdiely medzi lyrikou, epikou a drámou.
 2. Staroveká literatúra – rozdelenie (orientálna a antická), charakteristika na základe kľúčových literárnych diel a ich žánrovo- tematického zamerania.
 3. Prínos staroslovienskej vzdelanosti pre rozvoj slovenskej literatúry, historický rámec obdobia Veľkej Moravy, ďalší vývin literárneho a spisovného jazyka a jeho odraz v umeleckých textoch.
 4. Vplyv humanizmu a renesancie na spoločenský a kultúrny vývoj v Európe a jeho odraz v tvorbe predstaviteľov európskej a slovenskej literatúry.
 5. Umelecké východiská, spoločenské a kultúrne pozadie vzniku baroka a klasicizmu vo svetovej a slovenskej literatúre.
 6. Základné stránky spoločenského a kultúrneho rozvoja na Slovensku v osvietenskom období, vrcholné obdobie slovenského klasicizmu, základné motivické línie, nadčasové hodnoty v dielach hlavných predstaviteľov.
 7. Príčiny vzniku umeleckého a myšlienkového prúdu – romantizmu v európskych literatúrach, znaky, konanie a premeny postáv v jednotlivých dielach.
 8. Štúrovci, politicko-kultúrny program štúrovskej generácie, charakteristické znaky slovenskej romantickej literatúry, osobnosť a mnohostranná činnosť Ľudovíta Štúra.
 9. Tvorba ďalších predstaviteľov štúrovskej generácie, charakteristika ich tvorby na základe motivickej pestrosti, rozsahu prepojenia subjektívneho s vlasteneckým a formálneho stvárnenia.
 10. Porovnanie osudov hrdinov básnických skladieb Smrť Jánošíkova a Máj s ohľadom na ich životné hodnoty a istoty.
 11. Vybrané diela A. Sládkoviča a P. O. Hviezdoslava – porovnanie romantického a realistického obrazu jednoduchého človeka, ľudu a prírody.


2. ročník

 1. Spoločenské a historické podmienky vzniku MS, jej úloha v našom národnom živote, oblasti jej činnosti.
 2. Význam literárnej tvorby matičných autorov.
 3. Realizmus ako nový umelecký obraz skutočnosti. Tvorba svetových predstaviteľov francúzskej, ruskej a anglickej literatúry.
 4. Špecifické znaky slovenského realizmu. Básnické dielo P. O. Hviezdoslava..
 5. Dedinský človek a jeho život v tvorbe M. Kukučína, J. G. Tajovského a  B. S. Timravy.
 6. Obraz postavenia a perspektív zemianstva v našom národnom živote v slovenskej literatúre 2. polovice 19. storočia.
 7. Literárna moderna – nový umelecký obraz človeka v premenlivej dobe konca 19. a začiatku 20. storočia v európskej aj v slovenskej literatúre.

 


3. ročník

 1. Obraz prvej svetovej vojny v americkej, francúzskej, nemeckej, českej, slovenskej literatúre.
 2. Slovenská medzivojnová poézia – umelecké smery, predstavitelia.
 3. Medzivojnová próza – L. Nádaši-Jégé, J. Cíger- Hronský, M. Urban.
 4. Próza naturizmu – charakteristika, predstavitelia, diela.
 5. Predstavitelia slovenskej medzivojnovej drámy a ich najvýznamnejšie hry.


4. ročník

 1. Prehľad vývinu literárnych smerov a prúdov v svetovej literatúre po roku 1945.
 2. Najvýznamnejší predstavitelia americkej, francúzskej, talianskej, anglickej, nemeckej a ruskej literatúry.
 3. Vývoj slovenskej poézie po roku 1945 – J. Kostra, P. Horov, V. Mihálik, M. Rúfus, M. Válek.
 4. Stredná a mladšia básnická generácia v slovenskej literatúre.
 5. Slovenská próza po roku 1945 – najvýznamnejší predstavitelia staršej, strednej a mladšej generácie.
 6. Slovenská dramatická tvorba.

Tézy zo SJL k MS (doc)