Domov KONTAKTY

Separovanie odpadu

V rámci dištančného vyučovania si žiaci I.ročníka pripravili  zmysluplné prezentácie, ktoré zdieľali aj so svojimi spolužiakmi na predmete tovaroznalectvo . Práca každého žiaka bola veľmi nápaditá a podmienená aj tým, že naša škola sa podieľa na triedení odpadu do farebných nádob, umiestnených v triedach a spoločných chodbách.

Podstata efektívneho hospodárenia s odpadom,  jeho  minimalizácia, znovu používanie, separácia odpadu a využívanie sa tak stáva globálnym problémom.

Skládky odpadov predstavujú z dlhodobého hľadiska vážnu hrozbu pre životné prostredie a samozrejme aj pre naše zdravie. Vďaka zmiešavaniu tisícov rôznych látok sa na skládkach vytvárajú zložité reakcie, čím sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko-fyzikálny proces.

Každý Slovák vyprodukuje ročne okolo 300 kg komunálneho odpadu, čím teda spoločne  vytvoríme každý rok cca 1,7 milióna ton komunálnych odpadkov, z čoho iba necelých 10 až 20% sa úspešne využije ako druhotná surovina!!!

Prieskumy ukázali, že 80% z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť. Skúsme preto zmeniť zmýšľanie u každého z nás a tak prispieť k možnej záchrane našej planéty.

Ing. Andrea Hlačinová