PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021 – bilingválne štúdium

Študijný odbor 6317 M 74 – obchodná akadémia – bilingválne štúdium 5- ročné (slovensko-anglické)

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021.

View Fullscreen