Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy

Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk

Zástupkyne riaditeľky:

pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk

pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk

pre odborné predmety a duálne vzdelávanie: Ing. Darina Kolmanová – kolmanova@oavoza.sk

Výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek

Koordinátor prevencie: Mgr. Martin Rožek

Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová

Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová

Predmetové komisie:

P.č. Názov predmetovej komisie         

Predmety

Členovia PK

Vedúci predmetovej komisie:
1. PK spoločensko – vedného vzdelávania   

SJL, FRJ, ETV, NAV, DEJ, OBN

Dc, Kch, Lb, Mo, To, Ro

Mgr. A. Mošatová
2. PK anglického jazyka   

ANJ, OPA

Aj, Ba, Ce, Ďu, Jn, Ra, Ro, St, Uh, Ur

Mgr. M. Ďuríková   

 

3. PK nemeckého jazyka a ruského jazyka   

NEJ, RUJ

Ba, Ft, Hv, Tr

Mgr. E. Ftoreková
4. PK matematiky a aplikovanej informatiky   

MAT, API, HOV, IMA

Bš, El, Kn, Pv, Zr

Mgr. J. Konárik
5. PK prírodovedného vzdelávania a telesnej a športovej výchovy   

BIE, HOG, TŠV

Ad, Hb, Hv, Tr

Mgr. M. Hubená
6. PK teoretického odborného vzdelávania   

EKP, UME, PRN, BAN, TOV, SPK, CFP

Ce, Fo, Ha, Jn, Kl, Kt, Sy, Va

Ing. R. Fojcíková
7. PK praktického odborného vzdelávania   

UČT, CVU, DAS, PRA, UFO, ADK

Bš, Dc, Ja, Ki, Ko, Kt, Kb, Sy

Ing. O. Križová
8. PK odborného vzdelávania v AJ   

EKP, TOV, OPA, HOG, PRN, SPK, UME

Ce, Ďu, Hb, Jn, Kl, To, Va

Ing. L. Vartiak, PhD.

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.G
Mgr. Baltová Jaroslava Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.A
Ing. Berešíková Marta  
Ing. Cedzová Miriam Triedny učiteľ triede: IV.G
Mgr. Dubcová Zdenka Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.A
Mgr. Ďuríková Monika  
Mgr. Eliášová Andrea Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.G
Ing. Fojcíková Renáta Triedny učiteľ triede: II.B
Mgr. Ftoreková Eva Triedny učiteľ triede: III.A
Ing. Hlačinová Andrea Triedny učiteľ triede:  IV.B
Mgr. Hlivják Valentín Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.B
Mgr. Hubená Martina Zastupujúci triedny učiteľ triede: I.B – materiály pre študentov
Ing. Jamborová Ľubica Triedny učiteľ triede:  I.G
Ing. Mgr. Janeková Katarína Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.A
Ing. Kochláňová Dagmar Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.G
Ing. Kolmanová Darina Zastupujúci triedny učiteľ triede: IV.B
Mgr. Konárik Ján Triedny učiteľ triede: I.H
Ing. Kostolná Michaela Triedny učiteľ triede: III.B
Ing. Križová Oľga Zastupujúci triedny učiteľ triede: V.G
Ing. Kubalová Blanka Triedny učiteľ triede: IV.A
PaedDr. Kulichová Lenka Triedny učiteľ triede: V.G
Mgr. Labajová Jana Triedny učiteľ triede: II.H
Mgr. Mošatová Adriana Triedny učiteľ triede: III.G – materiály pre študentov
Ing. Pevná Janka Triedny učiteľ triede: III.H
Mgr. Rádiková Ivana Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.H
Mgr. Rožek Martin Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.B
Mgr. Stupňanová Jana Zastupujúci triedny učiteľ triede:  I.H
Ing. Synáková Lenka Triedny učiteľ triede: II.A
JUDr. Tomaníčková Jana  
PaedDr. Truchlíková Zdenka Triedny učiteľ triede: I.A
Mgr. Uhlárová Táňa Zastupujúci triedny učiteľ triede:  II.A
Mgr. Urbánková Michaela Zastupujúci triedny učiteľ triede:  III.H
Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M Triedny učiteľ triede: II.G
Ing. Zrebný Rudolf Triedny učiteľ triede: I.B
Davis Alan J. Zastupujúci triedny učiteľ triede:  IV.G