Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2016/2017?

1. dôvod

Tradícia v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy – Obchodná akadémia v Žiline začala svoju činnosť v roku 1938, odkedy ukončili štúdium všeobecnej ekonomiky, bankovníctva, obchodnej akadémie a ďalších študijných odborov tisícky absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia (štúdium pre žiakov 9. ročníka základných škôl) a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) (štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl). Obchodná akadémia v Žiline poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A.

Škola dosahuje najnižšiu absolventskú mieru nezamestnanosti medzi obchodnými akadémiami v Žilinskom kraji na priemernej úrovni 10 %. Po ukončení štúdia je absolvent školy pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

2. dôvod

2

Kvalitné stredoškolské odborné vzdelávanie ekonomického zamerania – Obchodná akadémia v Žiline zabezpečuje vzdelávanie žiakov kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese aktivizujúce vyučovacie metódy a moderné materiálne didaktické prostriedky. V štruktúre odborných predmetov dominujú ekonomika a podnikanie, účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, tovaroznalectvo, právna náuka  a ďalšie. Odborné učebne sú vybavené počítačmi s príslušenstvom pre každého žiaka.

V posledných dvoch ročníkoch štúdia sa realizuje odborná prax žiakov vo vybraných firmách, podnikoch, peňažných ústavoch, v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Vybraní žiaci školy vykonávajú odbornú prax v rakúskej spoločnosti LKW Walter vo Viedni a v spolupráci s ADC College v Londýne vo firmách a obchodných spoločnostiach vo Veľkej Británii.

Prostredníctvom vyučovania voliteľných predmetov – bankovníctvo, daňová sústava, cvičná firma – praktikum v posledných dvoch ročníkoch štúdia majú žiaci možnosť nájsť svoje ďalšie profesionálne smerovanie. Žiaci po úspešnom absolvovaní praktickej časti maturitnej skúšky môžu získať  certifikát  na používanie ekonomického softvéru OMEGA na podvojné účtovníctvo od firmy KROS, a. s. Zároveň môžu získať vysvedčenie zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie a medzinárodne uznávaný certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za výborné výsledky na maturitnej skúške a počas štúdia. Vybraní účastníci odbornej praxe v zahraničí získajú dokumenty „Europass – mobility“ a „Certifikát ECVET“.

3. dôvod

3

Rovnaká kvalita vzdelávania v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch – Obchodná akadémia v Žiline poskytuje rovnakú kvalitu vzdelávania v odborných ekonomických predmetoch, spoločenskovedných predmetoch, prírodovedných predmetoch a cudzích jazykoch. Umiestnenie absolventov školy na vysokých školách v študijných programoch – ekonomika, manažment, informatika, žurnalistika, psychológia, filozofia, cudzie jazyky, verejná správa a regionálny rozvoj, cestovný ruch, právo a medzinárodné vzťahy potvrdzuje, že ich vedomosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov a jazykové zručnosti z dvoch cudzích jazykov vytvárajú predpoklady pre úspešné štúdium na ekonomických, technických, humanitných, právnických, pedagogických a filozofických fakultách vysokých škôl v Slovenskej republike a v zahraničí. Vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk) je realizované v dvoch jazykových učebniach a v jazykovom laboratóriu. V hodnotení externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka dosahujú žiaci vyššiu priemernú úspešnosť ako je národný priemer.

Žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) vykonajú maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca, čo im vytvára príležitosť pre úspešné uplatnenie na európskom trhu práce.

4. dôvod


preco-studovat-na-oavoza-4-dovodÚspechy školy v realizácii projektovej činnosti, medzinárodnej spolupráce a mobility žiakov do zahraničia
– Obchodná akadémia v Žiline realizovala niekoľko úspešných projektových zámerov, napríklad „Otvorená škola – informačná spoločnosť“, „Vybudovanie moderného e-learningového jazykového laboratória“, „Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax“, „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ a ďalšie. Prostredníctvom uvedených projektov sa podarilo modernizovať výchovno-vzdelávací proces a vybaviť odborné učebne modernou didaktickou technikou. Medzinárodná spolupráca školy je realizovaná s partnerskými strednými školami a inštitúciami v Česku, Rakúsku, Bulharsku, Turecku a vo Veľkej Británii. Škola je úspešná v realizácii projektových zámerov Programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus+ (napríklad „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, „Young economists and the European job market“, „Improve your chance at European job market“, „Get new skills for better job opportunities“ a ďalšie).

5. dôvod

5

Realizácia záujmových a voľno-časových aktivít v školskom a mimoškolskom prostredí – záujmová činnosť žiakov je realizovaná prostredníctvom ponuky krúžkov, napríklad Príprava na vysoké školy z matematiky, Internetový krúžok, Plavecký krúžok, Praktikum ALFA, Praktikum OMEGA, Praktikum OLYMP, Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania, Praktikum ochrany spotrebiteľov, Ekonómia inak, Mladý účtovník a pod.

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú účelové kurzy – Kurz na ochranu života a zdravia, Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz v Chorvátsku, lyžiarsky kurz), výchovné koncertydivadelné predstavenia, predmetové olympiády a súťaže, testovanie profesijnej orientácie, odborné a tematické exkurzie (napríklad Stredoveké banské mestá, Regionálne dejiny Žiliny a okolia, Spoznávame Viedeň, Stredoveký Krakow, Londýn – hlavné mesto Veľkej Británie, Národná banka Slovenska a pod.). Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do realizácie výchovno-preventívnych programov „Hrou proti AIDS“, „Cesta k emocionálnej zrelosti“ a „Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu“. Obchodná akadémia v Žiline je zapojená do iniciatívy organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“.

Ing. Ľubica Pevná