Podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania

Vážení rodičia, milí žiaci,

predstavujeme Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania. Na základe získaných skúseností z predchádzajúceho školského roka, kedy sme prvý krát realizovali formu dištančného vzdelávania, pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. Veríme, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom spoločne zvládneme túto náročnú situáciu.

Študenti a učitelia budú prioritne komunikovať prostredníctvom platformy MS TEAM a Edupage. Ďalej využívajú programy a aplikácie Word, Excel, PowerPoint, Zoom, Skype, Messenger, Gmail, Meet Google, E-learning, pohodovamatematika.sk, pohodovainformatika.sk.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

 • Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha podľa platného rozvrhu jednotlivých tried a skupín prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcim spôsobom:
  1. Žiak sa na príslušnú hodinu z rozvrhu prihlási v danom čase cez platformu MS TEAMS.
  2. Učiteľ následne zistí dochádzku, zapíše ju spoločne s preberaným učivom do ETK a oboznámi žiakov so spôsobom, akým bude hodina vedená (vysvetľovanie učiva, zadanie úlohy, zaslanie materiálu, testovanie, skúšanie a pod.)
  3. Učiteľ pokračuje v hodine vyššie uvedeným spôsobom, materiály a testy zasiela prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage, prípadne sociálnych sietí a prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 • Učiteľ dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (jasne zadefinuje spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh), až potom ich začne realizovať.
 • Učiteľ sa dohodne so žiakmi na spôsobe ospravedlňovania sa z hodín počas neprítomnosti na hodine.
 • Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy  (podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, a pod.),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, a pod.),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, slohové útvary, zvukové stopy, videá a pod.),
  • projekty na samostatnú prácu,
  • preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním cez online video hovor (MS Teams, Zoom, Skype, Messenger a pod.), po predchádzajúcej dohode so žiakom a na základe vopred zverejneného rozpisu skúšania v rámci jednotlivých tried,
  • vysvetľovanie nového učiva bude prebiehať online formou  v rámci hodín v rozvrhu,
  • úlohy posiela žiakom v čase platného rozvrhu konkrétnej triedy a skupiny, od 7:00 do 15:00 hod.,
  • žiakom pošle naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.,
  • ak chce k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie,
  • žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

Učiteľ vykonáva výchovno-vzdelávací proces zo školy, prípadne z domu, podľa pokynov vedenia školy.

Žiak je povinný:

 • zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy a skupiny. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.). Na hodinu sa nestačí iba pripojiť, treba na nej aj aktívne pracovať podľa pokynov vyučujúceho. V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná v ETK. Svoju neprítomnosť na vyučovaní musí zdôvodniť relevantným ospravedlnením,
 • riadiť sa pokynmi vyučujúceho pri vstupe do online miestnosti (zapnutý resp. vypnutý mikrofón/kamera, hlásenie sa a pod.),
 • nezasahovať do online hodiny akýmkoľvek spôsobom a narúšať priebeh hodiny (vykrikovanie, pozývanie iných žiakov do skupiny, vypínanie/zapínanie mikrofónu učiteľa, nahrávanie hodiny bez súhlasu učiteľa, svojvoľné odhlasovanie sa z hodiny a pod.),
 • pracovať pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdávať ich načas,
 • nepoužívať pri písaní testov žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými by si mohol pomôcť k lepšiemu výsledku testu. Pri písaní testu sa riadi pokynmi vyučujúceho (napr. zapnutá web kamera, časový limit a pod.) a pracuje samostatne,
 • v prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom vopred dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu,
 • spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi. Ak sa nebude zúčastňovať online vyučovania a komunikovať s vyučujúcimi bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne,
 • Pokiaľ bude karanténa nariadená iba v určitej triede/triedach, učiteľ bude vyučovať v ostatných triedach prezenčne a v triede, ktorá je v karanténe, online.

JUDr. Jana Tomaníčková, riaditeľka školy