Domov KONTAKTY

Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2013/2014 je zameraný na humanizáciu vzťahov v školskom prostredí, aktivity v oblasti osobnostného rozvoja žiakov, dodržiavanie ľudských práv a slobôd v školskom prostredí, kariérové poradenstvo a prevenciu pred nezamestnanosťou.

Plán práce vymedzuje tri základné činnosti:

a) poradenská činnosť – zameraná na poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

b) konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách, možnostiach voľby povolania a ďalšom vzdelávaní na stredných školách,

c) koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy so školskými poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Celoročné úlohy výchovného poradcu:

– účasť na gremiálnych poradách vedenia školy, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia z hľadiska výchovy, vzdelávania a voľby povolania,

– monitorovanie žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti v spolupráci s triednymi učiteľmi, sprostredkovanie pedagogickej diagnostiky, zabezpečenie psychologických služieb a inej odbornej starostlivosti,

– účasť na pracovných poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov,

– informačná a poradenská služba žiakom a rodičom o aktuálnej problematike v oblasti profesijnej orientácie a pomoci pri voľbe povolania,

– vedenie kabinetu výchovného poradenstva (využívanie informačno-komunikačných technológií, informačné a poradenské programy, sumarizácia propagačných materiálov),

– starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

– administrácia štipendií žiakov strednej školy z titulu životného minima a z titulu hmotnej núdze,

– sledovanie adaptačného procesu žiakov 1. ročníka.

Hlavné aktivity v školskom roku 2013/2014:

1) Skupinové aktivity pre žiakov:

Výchovno-preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ je určený pre vekovú kategóriu 15 a 16 ročných žiakov. Obsah programu je postavený na tradične využívaných metódach sociálno-psychologického tréningu, metódach zvyšovania sociálnych kompetencií, aktívneho sociálneho učenia a aktivitách neformálneho vzdelávania. Znaky emocionálnej zrelosti sú modelované na základe desiatich tém, v ktorých si žiaci uvedomujú odkiaľ prichádzajú a kam smerujú, svoju závislosť od rodičov a následné osamostatňovanie sa, socializáciu a postavenie v úlohe budúceho rodiča. Zvýšená pozornosť sa venuje sebapoznávaniu, riešeniu konfliktov a vzťahom v triednom kolektíve. Program je realizovaný výchovným poradcom školy počas vybraných triednických hodín v 1. ročníku štúdia.

Výchovno-preventívny program „Výchova k tolerancii hrou“ je určený pre vekovú kategóriu žiakov 15 a 16 ročných žiakov. Obsah programu je zameraný na výchovu žiakov ku multikulturalizmu, odstraňovanie predsudkov, rasizmu a diskriminácie, posilňovanie sociálnej spravodlivosti a náboženskej tolerancie prostredníctvom aktivít zážitkového učenia a štruktúrovaných psychologických hier. Program je realizovaný výchovným poradcom školy počas vybraných vyučovacích hodín etickej výchovy v 1. a 2. ročníku štúdia.

Výchovno-preventívny program „Program rozvoja osobnosti žiaka“ je určený pre vekovú kategóriu 16 a 17 ročných žiakov. Obsah programu je zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov a zlepšenie kvality sociálnych vzťahov v škole prostredníctvom aktivít zážitkového učenia. Zážitkové aktivity sú rozpracované do dvadsiatich štyroch tém, zaoberajú sa problematikou prosociálneho správania, sebapoznania a sebarozvoja. Program je realizovaný výchovným poradcom školy počas vybraných vyučovacích hodín občianskej náuky v 2. ročníku štúdia.

Výchovno-preventívny program „Kompas“ je určený pre vekovú kategóriu 17 a 18 ročných žiakov. Obsah programu je zameraný na výchovu a vzdelávanie mládeže ku ľudským právam a slobodám prostredníctvom aktivít zážitkového učenia. Program je rozpracovaný do pätnástich tém, ktoré sa zaoberajú problematikou občianstva, demokracie, diskriminácie a xenofóbie, rovnosti mužov a žien, globalizácie, sociálnych práv a pod. Program je realizovaný výchovným poradcom školy počas vybraných vyučovacích hodín občianskej náuky v 3. ročníku štúdia.

2) Prednášky pre žiakov:

a) Efektívne učenie, cieľová skupina: žiaci 1. ročníka,

b) Asertívne správanie – sociálno-psychologický výcvik, lektori: zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, cieľová skupina: žiaci 3. ročníka,

c) Partnerské vzťahy – aktivity zážitkového učenia, lektori: zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, cieľová skupina: žiaci 3. ročníka.

3) Pedagogické prieskumy:

a) Záujem žiakov 4. ročníka o vysokoškolské štúdium a pomaturitné štúdium na stredných školách,

b) Sociálno-psychologická klíma v strednej škole,

c) Zistenie učebných štýlov a prístupu žiakov 1. a 2. ročníka k učeniu.

4) Pedagogicko-psychologická diagnostika:

Profiorientácia – profesijná orientácia žiakov 4. ročníka.

Spolupracujúce subjekty:

– Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Žilina,

– Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Martin,

– Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čadca,

– Interstudy, s.r.o., Bratislava,

– Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava,

– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Žilina,

– Ľudia proti rasizmu, o.z., Bratislava,

– Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica,

– Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina,

– UNICEF Slovensko, Bratislava,

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina,

– Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava.

Spolupracujúce vysoké školy:

– Katolícka univerzita v Ružomberku,

– Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave,

– Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

– Žilinská univerzita v Žiline.