Zoznam študentov I.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: PhDr. Anna Drizgová Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Bartošák Michal (2. skup.) Belavá Eliška (2. skup.) Brosová Natália (1. skup.) Burgerová Daniela (2. skup.) Čerňanová Vanesa (2. skup.) Demjanovičová Lea (2. skup.) Ferjancová Simona (2. skup.) Grochalová Sára (2. skup.) Holešová Daniela (2. skup.) Hruška

Workshop Deloitte College

V dňoch 11. a 12. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnil workshop organizovaný firmou Deloitte audit, s. r. o., Bratislava. Stali sme sa tak prvou strednou školou na Slovensku, na ktorú táto svetová firma zavítala. Zúčastnili sme sa ho ako  12 členná skupina žiakov 4. ročníka pod vedením Ing. Križovej a Ing. Kostolnej. Obsahom stretnutia prvý

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška sa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk CJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná

Zoznam študentov I.G

Triedny učiteľ: Ing. Lukáš Vartiak, PhD. Zástupca: Mgr. Adriana Mošatová Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 5 dievčat: 13 Berešíková Veronika (2. skup.) Brziak Matúš (2. skup.) Galovičová Klaudia (2. skup.) Halamová Bianka (2. skup.) Mišutka Michal (2. skup.) Náterová Nina (2. skup.) Nižníková Vladimíra (1. skup.) Obrtancová Dominika (1. skup.) Paúrová Aneta (1. skup.)

Zoznam študentov I.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: PhDr. Anna Buriličevová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Abrahamovičová Sabína (2. skup.) Buffová Anna (1. skup.) Búšovská Lucia (1. skup.) Cabadaj Matúš (1. skup.) Černeková Simona (1. skup.) Flimmelová Katarína (2. skup.) Hanuliaková Annamária (1. skup.) Imríšková Vladimíra (1. skup.) Janurová Miriam (1. skup.) Kačáni

Sprievodca štúdiom OAVOZA

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2016/2017. Cieľom informačného materiálu je prezentovať našu školu širokej verejnosti a poskytnúť základné informácie o výchovno-vzdelávacom procese, materiálno-technických podmienkach a mimoškolských aktivitách. Viac informácií o štúdiu na Obchodnej akadémii v Žiline nájdete v priloženom dokumente Sprievodca štúdiom OAVOZA

Školský vzdelávací program

OBCHODNÁ AKADÉMIA Od školského roku 2013/2014 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Profil absolventa Učebný plán Školský vzdelávací program OBCHODNÁ AKADÉMIA bilingválne štúdium Od školského roku 2015/2016 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Profil absolventa Učebný plán Školský vzdelávací program  

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: Ing. Ľubica Pevná Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Andrea Eliášová pre odborné predmety: JUDr. Jana Tomaníčková Výchovný poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka prevencie: Ing. Konečná Katarína Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová P.č. Názov predmetovej komisie Predmety Členovia PK

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01. 09. 2018 Začiatok školského roku 03. 09. 2018 Začiatok vyučovania v 1. polroku (pondelok) 24. 09. – 05. 10. 2018 Odborná prax trieda IV. G (BOA) september – október 2018 Účelové cvičenia 1. a 2. ročník október – november 2018 Imatrikulácia – 1. ročník 31. 10. – 02. 11. 2018 Jesenné prázdniny (streda-piatok) 05.

Zoznam študentov I.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Mgr. Martina Hubená Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 2 dievčat: 19 Badíková Nikola (1. skup.) Bubica Samuel (1. skup.) Ďurčová Kristína (1. skup.) Gavendová Lucia (1. skup.) Kormancová Laura (1. skup.) Kubová Andrea (2. skup.) Kupková Kristína (1. skup.) Kurucárová Vanesa (2. skup.) Michalová Lujza (1. skup.) Michalovičová

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije

Rozvrh hodín na 4. septembra 2018

Rozvrh hodín na 4. septembra 2018 – vo formáte PDF alebo PNG

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný zo žiackou školskou radou a rodičovskou radou. Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)

Termíny konania MS v školskom roku 2018/2019

Pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia Termíny konania EČ a PFIČ MS 12. marca 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 13. marca 2019 (streda) – cudzie jazyky 14. marca 2019 (štvrtok) – matematika Praktická časť odbornej zložky: 15. – 17. apríla 2019 Ústne maturitné skúšky:  20. – 24. mája 2019 Pre študijný odbor 6317 M

Vyučovacie predmety

PREDMETY SKRATKY   slovenský jazyk a literatúra SJL   anglický jazyk ANJ pre BOA anglický jazyk – gramatika AJG pre BOA anglický jazyk – konverzácia AJK pre BOA anglický jazyk – slovná zásoba AJS pre BOA anglický jazyk – projekty AJP   francúzsky jazyk FRJ   ruský jazyk RUJ   nemecký jazyk NEJ   etická

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED pre školský rok 2018/2019

I.A, I.B – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia I.G, I.H – študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Ftoreková Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 4 dievčat: 21 Ballayová Katarína Bolčeková Aneta Bullo Pavol Ceterová Emma Dendisová Simona Ďuranová Nikola Gašpieriková Mária Hodasová Barbora Hofericová Monika Hruštincová Martina Hubočanová Kristína Jakubcová Petra Kolembusová Veronika Kopera Tomáš Macková Lucia Macháčová Alžbeta Majerčíková Vanesa Matejčíková Tamara Mäsiariková

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Ing. Michaela Kostolná Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 6 dievčat: 22 Balátová Petra (2. Skup.) Belanová Tamara (1. Skup.) Bíziková Bronislava (2. Skup.) Caránková Nikola (2. skup) Drevená Natália (2. Skup.) Dudusová Rebeka (2. Skup.) Ďuračíková Terézia (2. Skup.) Gánoczyová Natália (2. Skup.) Gašparová Daniela (1. Skup.) Kapitulíková

Zoznam študentov II. G

Triedny učiteľ: Ing. Katarína Konečná Zástupca: Mgr. Juraj Adamík Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18 Bačíková Martina (1. Skup.) Bielik Alexander (1. Skup.) Čibenková Barbora (1. Skup.) Drbulová Lívia (1. Skup.) Ďuríková Veronika (1. Skup.) Hikaníková Veronika (1. Skup.) Holienčíková Andrea (1. Skup.) Hrabovská Sofia (1. Skup.) Kaňová Terézia (1. Skup.) Komžíková

Zoznam študentov II. H

Triedny učiteľ: Ing. Jana Pevná Zástupca: PaedDr. Zdenka Truchlíková Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 3 dievčat: 18 Bieliková Petronela (1. Skup.) Ciesariková Júlia (1. Skup.) Doležílková Sofia (1. Skup.) Esnaultová Natália (1. Skup.) Gáliková Sarah (1. Skup.) Chebeňová Linda (1. Skup.) Kováčová Martina (1. Skup.) Kubík Lukáš (1. Skup.) Michaliková Eva (1. Skup.) Mišíková

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: Ing. Blanka Kubalová Zástupca:Ing. Mgr. Katarína Janeková Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Benčová Natália(2. Skup.) Bíziková Paulína(1. Skup.) Cabadajová Mária(1. Skup.) Drdáková Natália(1. Skup.) Hulínová Silvia(1. Skup.) Juričková Martina(1. Skup.) Kavecká Nikola(1. Skup.) Kližanová Silvia(1. Skup.) Kolenčíková Katarína(1. Skup.) Koptáková Lucia(2. Skup.) Korbáš Matúš(1. Skup.) Králová Klaudia(1. Skup.) Kubová

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Ing. Andrea Hlačinová Zástupca: Ing. Rudolf Zrebný Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 10 dievčat: 19 Andelová Katarína (1. skup) Beniač Peter Vladimír (1. skup) Dávidík Jozef (1. skup) Dúcka Lucia (1. skup) Glasnáková Monika (1. skup) Hanuliaková Radka (1. skup) Horčičáková Lucia (2. skup) Janošíková Natália (1. skup) Jurčíková Lenka (2. skup)