OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF

UNICEF (Detský fond OSN) je celosvetová organizácia, ktorá pomáha deťom od roku 1945. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta. UNICEF poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc prostredníctvom programov, ktoré sa snažia zabezpečiť deťom lepší život. Jednotlivé programy sú zamerané na zdravie detí, výživu a prístup k pitnej vode, hygienu, prevenciu a liečbu AIDS, vzdelávanie, ochranu detí pred týraním a vykorisťovaním. Práca UNICEF je financovaná z príspevkov jednotlivcov, firiem a iných podporovateľov.

Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje v školskom roku 2014/2015 so Slovenským výborom pre UNICEF na uvedených aktivitách: návšteva Junior ambasádora (workshop) a humanitárne zbierky „Školy pre Afriku“ a „Týždeň modrého gombíka“.

UNICEF sa významne zaslúžil o vznik a implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je základným ľudsko-právnym dokumentom a najširšie akceptovanou normou medzinárodného práva na svete. Obsah Dohovoru o právach dieťaťa je zakomponovaný do obsahu Školského vzdelávacieho programu a Školského poriadku. Obchodná akadémia v Žiline je „Škola priateľská k deťom“ od školského roku 2013/2014.