OAVOZA – Škola priateľská k deťom

SPKD_1Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Celoročný program „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. V školskom roku 2013/2014 sme splnili kritéria základnej úrovne programu „Škola priateľská k deťom“ – informovanie žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov o programe, prezentácia činnosti organizácie UNICEF a práv detí prostredníctvom nástenky a informačných letákov, zakomponovanie Dohovoru o právach dieťaťa do obsahu Školského vzdelávacieho programu, participácia žiakov na chode školy, zapájanie žiakov do aktivít organizácie UNICEF.

unicefNa programe „Škola priateľská k deťom“ sa podieľala žiacka školská rada, koordinátorka žiackej školskej rady a výchovný poradca. Žiaci 1. ročníka absolvovali v mesiaci marec 2014 stretnutie s Junior ambasádorkou UNICEF, ktorá im netradičnou formou predstavila aktivity organizácie UNICEF a Dohovor o právach dieťaťa. Súčasťou programu „Škola priateľská k deťom“ boli aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru, na ktorých sa podieľala žiacka školská rada. Žiaci školy sa zapojili do humanitárnych zbierok a kampaní „Školy pre Afriku“ (december 2013, zbierka v sume 115,00 EUR) a „Týždeň modrého gombíka“ (máj 2014, zbierka v sume 100,00 EUR). Významnou aktivitou žiackej školskej rady bolo otvorenie literárnej čajovne SAFARI v mesiaci december 2013 a odovzdanie knižných publikácií zo zbierky „Školy pre Afriku“ seniorom z Domova sociálnych služieb v Petroviciach (apríl 2014). Problematika ľudských práv a slobôd sa objavila v Školskom poriadku Obchodnej akadémie v Žiline pre školský rok 2013/2014 a v Školskom vzdelávacom programe (napr. úprava učebných osnov a tematických plánov pre vyučovacie predmety etická výchova, náboženská výchova a občianska náuka, charakteristika výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pod.). Výchovný poradca aktívne spolupracoval so zástupcami Slovenského výboru pre UNICEF a dohliadal na plnenie stanovených kritérií pre udelenie titulu „Škola priateľská k deťom“. Veľké poďakovanie za vytvorenie podmienok pre realizáciu uvedeného programu v školskom roku 2013/2014 patrí Ing. Ľubici Pevnej – riaditeľke školy.

Prínos programu „Škola priateľská k deťom“ pre Obchodnú akadémiu v Žiline: a) zlepšenie hodnotenia školskej atmosféry žiakmi 1. a 2. ročníka (zníženie rizika šikanovania a intolerancie v strednej škole), b) zlepšenie sociálnych vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami v triedach 1. a 2. ročníka, c) rozvíjanie tolerancie a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti v školskom a mimoškolskom prostredí, d) posilnenie morálnych hodnôt, formovanie solidarity a zmyslu pre globálnu spravodlivosť, e) zvýšenie aktivity mladých ľudí vo vzťahu ku vlastnej komunite a ich záujmu o veci verejné.

Aktuálne informácie o programe sú dostupné na internetovej stránke Slovenského výboru pre UNICEF www.unicef.sk.