Maturitné skúšky

Dokumenty o maturitných skúškach:

 • na stránke nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní)

Platná legislatíva:

Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra SJL
 • cudzí jazyk CJ
 • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety)
 • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty)

Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

externá časť (EČ):

 • písomná – formou štandardizovaných testov (SJL=100´ , CJB1=100´, B2=120´, C1=150´, MAT=150´), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

interná časť (PFIČ):

 • písomná (sloh, esej) – SJL=150´, CJB1=B2=60´, C1=90´, koná sa v ten istý deň ako EČ
 • ústna – SJL(20´/20´), CJ(20´/20´), TČOZ(30´/30´)
 • praktická skúška – PČOZ (6 hodín)

Všetky predmety okrem cudzieho jazyka majú len jednu úroveň, v cudzom jazyku sú úrovne označené B1 – základná, B2 – vyššia úroveň, C1 – pre bilingválne štúdium.

Žiak posledného ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a ich úrovne,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať aj len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

Termíny konania EČ a PFIČ MS v školskom roku 2016/2017:

 1. marca 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
 2. marca 2017 (streda) – cudzie jazyky
 3. marca 2017 (štvrtok) – matematika

Praktická časť odbornej zložky:     11. – 12. apríla 2017

Ústne maturitné skúšky:  22. – 26. mája 2017 (podľa harmonogramu)