Literárna čajovňa SAFARI

cajovna_2Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v podmienkach stredných škôl patrí ku aktuálnym problémom vzdelávania v krajinách Európskej únie. Čitateľská gramotnosť je definovaná ako celoživotná kompetencia, schopnosť používať tlačený a písaný text na splnenie širokých potrieb človeka pri vzdelávaní, voľnočasových aktivitách a pri výkone práce, zároveň je to nástroj na získavanie a rozširovanie vedomostí a zručností. Posledné výsledky prieskumu OECD o čitateľskej gramotnosti ukazujú, že v štátoch Európskej únie má viac ako jedna pätina 15-ročných žiakov nedostatočné čitateľské zručnosti.

Členovia predmetovej komisie spoločenskovedného vzdelávania pod vedením Mgr. Adriany Mošatovej a PaedDr. Lenky Kulichovej vytvorili pre žiakov Obchodnej akadémie v Žiline netradičný priestor pre rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a záujmu žiakov o čítanie poézie, prózy i drámy. „Literárna čajovňa SAFARI“ bola otvorená riaditeľkou školy Ing. Ľubicou Pevnou dňa 5. decembra 2013 v spoločenských priestoroch vo vedľajšej budove školy. Žiaci si mohli prečítať v zrekonštruovanom a esteticky upravenom prostredí literárnej čajovne (počas vyučovania slovenského jazyka a literatúry i voľných vyučovacích hodín) knihy, ktoré priniesli spolužiaci a vyučujúci. Zbierku doplnili knihy zo školskej knižnice. V súčinnosti so žiackou školskou radou bolo čítanie kníh spríjemnené kúpou bezkofeínových nápojov. Získané finančné prostriedky z predaja nápojov a niektorých knižných titulov použila žiacka školská rada v kampani UNICEF „Škola pre Afriku“, ktorá je realizovaná v rámci programu Škola priateľská k deťom.

Iniciatíva pedagógov slovenského jazyka a literatúry ku rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vychádza zo Školského vzdelávacieho programu Obchodnej akadémie v Žiline a strategických úloh školy vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“, v ktorej sa kladie dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. Čitateľská gramotnosť je súčasťou kľúčovej kompetencie „komunikácia v materinskom jazyku“, ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť písať a čítať rôzne typy textov, vyhľadávať, zbierať a spracúvať informácie, formulovať a vyjadrovať svoje vlastné argumenty. Uvedenú schopnosť využijú žiaci pri získavaní digitálnej zručnosti, ktorá je založená na schopnosti používať počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií. Zmysluplné využitie čitateľskej gramotnosti predpokladá ďalšiu zručnosť – učenie sa, ako sa učiť, ktorá je definovaná ako schopnosť pokračovať a zotrvať v učení.

Čitateľská gramotnosť ako nadpredmetová zručnosť sa rozvíja nielen počas vyučovania materinského jazyka, ale primerane aj vo výchovno-vzdelávacom procese ostatných vyučovacích predmetov. Veríme, že „Literárna čajovňa SAFARI“ a spoločné aktivity pedagogických zamestnancov a žiakov školy prispejú ku zvýšeniu záujmu mladých ľudí o čítanie kníh a rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti v podmienkach našej školy.