Erasmus+ KA1

Erasmus+: Get new skills for better job opportunities

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. Obchodná akadémia v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od

Odborná prax v Londýne očami žiakov

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu mobilitného projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí,

Odborná prax v Londýne

Obchodná akadémia v Žiline realizuje od školského roku 2013/2014 odbornú prax pre vybraných žiakov 3. a 4. ročníka vo Veľkej Británii. V roku 2013 sme predložili Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) projektový zámer „Young economists and the European labour market“ z programu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, ktorého realizáciou začala naša úspešná

Erasmus+: Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2016

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job oportunities“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a

Erasmus+ – Kurz jazykovej a kultúrnej prípravy

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné jazykové skúsenosti v zahraničí, zvýšiť ich

„Europass – mobilita“ pre účastníkov odbornej praxe v zahraničí

Obchodná akadémia v Žiline a ADC College v Londýne realizujú v školskom roku 2014/2015 mobilitný projekt „Improve your chance at European job market“, ktorý bol vypracovaný v rámci programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov). Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov pri výkone odbornej praxe vo Veľkej

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private

Erasmus+: Odborná prax žiakov 3. ročníka v Londýne v školskom roku 2014/2015

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných