Domov KONTAKTY

Bankovníctvo

Prednáška bankárov

Získať informácie o činnosti komerčných bánk zameranej na prácu s klientmi – či už fyzickými alebo právnickými osobami – na pobočke alebo Private Bankingu bolo hlavným cieľom Ing. Renáty Fojcíkovej zorganizovať prednášku bankárov tretieho ročníka. Pani Mgr. Aneta Ihnátová veľmi pútavou formou podala informácie o práci na pobočke, korporácii či Private Bankingu a predstavila nám

Vianočná recepcia bankárov

Dňa 14. decembra 2016 bankári tretieho ročníka so svojimi vyučujúcimi Ing. Renátou Fojcíkovou a Ing. Darinou Kolmanovou zorganizovali VIANOČNÚ RECEPCIU.  V každej z troch skupín bankárov vystúpili traja najúspešnejší riešitelia semestrálnych zadaní na pridelené témy z oblasti bankovníctva. Svoje práce veľmi pekne odprezentovali pred ostatnými. Získali diplom a sladkú odmenu. Môžeme skonštatovať, že každoročne sa zvyšuje úroveň prác, ktoré žiaci

Učíme finančnú gramotnosť divadlom[:en]We are learning about financial literacy

Žiaci 3. ročníka voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej realizovali 2. stretnutie so žiakmi CZŠ R. Zaymusa v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Stanovili si cieľ – naučiť žiakov základnej školy prostredníctvom zahraného divadla pojmy finančnej gramotnosti súvisiace so založením účtu v komerčnej banke. Úvod stretnutia bol zameraný na otestovanie vedomostí, ktoré majú ôsmaci

Bankári nesklamali

Dňa 26. 10. 2016 sa uskutočnilo stretnutie bankárov III. B a C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej so žiakmi VIII. B triedy CZŠ R. Zaymusa. Bankovnícky workshop na tému PENIAZE otvorila pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná. Ako aj predchádzajúca skupina bankárov III. A a žiakov VIII. A    riešili úlohy z pripraveného scenára /viď

Bankári učia žiakov základnej školy

Dňa 21. októbra 2016 sa bankári III. A triedy Obchodnej akadémie pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej stali učiteľmi v oblasti finančnej gramotnosti.  Žiakom základnej školy R. Zaymusa z VIII. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Bálintovou odovzdali svoje vedomosti o vývoji peňazí, ochranných prvkoch bankoviek, o minciach… Pracovali podľa časového harmonogramu v štyroch skupinách. Farba

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve, vývoji peňažných obežív a veľa zaujímavostí. Pani Agáta Lešková nás všetkých zaujala vedomosťami z dejepisu, ale predovšetkým rečníckym majstrovstvom – používaním slovenského jazyka.

Opäť učiteľmi!

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali. Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami

Business s (r)učením obmedzeným

O akom biznise je reč? Hovoríme o stolnej hre Business Schoolgames. Súboj rozohrali medzi sebou študenti cvičnej firmy praktikum pod vedením Ing. L. Synákovej a bankovníctva pod vedením Ing. R Fojcíkovej. Hralo sa v dvojčlenných tímoch. Bolo utvorených 5 hracích polí s 3 tímami pri každom stole. Víťazmi sa stali 3 tímy, ktoré nahrali najviac bodov. Ako sa body počítali?

Vianočná recepcia bankárov!

Dňa 18. 12. 2015 sa uskutočnila slávnostná vianočná recepcia žiakov tretieho ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo. Bankári pani profesorky Ing. Renáty Fojcíkovej prezentovali ako prví svoje práce v Power-Pointe a potom svoje práce odprezentovali bankári pani profesorky Ing. Dariny Kolmanovej. Vyhodnotili sme a najlepšími zo skupín boli – Veronika Šromková z III. C triedy a Alžbeta Ťažká z III. A triedy. Pochutili sme

NBS a Burza cenných papierov – vieme viac!!!

Žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo sa 11. 12. 2015  /v piatok/ zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska a na Burzu cenných papierov Bratislava. Viedli ich vyučujúce predmetu – pani profesorky Ing. Fojcíková a Ing. Kolmanová. Obe finančné inštitúcie splnili naše očakávania – odbornosti a aj zážitku. Po odbornej prednáške žiaci za správne odpovede získali USB kľúče

Divadlom – učíme!

Bankári štvrtého ročníka z IV. C triedy pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej hrali divadlo! Tematika založenia bankových účtov bola spracovaná použitím situačnej metódy do zaujímavej formy pre sprostredkovanie vedomostí.  Bankári jej použitie zvládli!  Prostredníctvom  nej vysvetlili žiakom  VIII. A triedy napr. aké doklady sú potrebné k založeniu účtu, kto je majiteľ a kto disponent  účtu, čo znamená pojem „SMS notifikácia“,

Bankári učiteľmi

V piatok 23. 10. 2015 sa uskutočnil workshop bankárov tretieho ročníka pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Dariny Kolmanovej. Cieľom workshopu s názvom PENIAZE bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov VIII. A triedy CZŠ R. Zaymusa, ktorí boli hosťami na našej škole spolu s triednou učiteľkou Ing. Renátou Šimkovou. Žiaci základnej školy boli rozdelení do skupín, v ktorých pracovali pod vedením

Peniaze … peniaze… peniaze

Všetko o ich „živote“ sme sa dozvedeli na odbornej exkurzii v Kremnici. Pod vedením pani profesoriek Ing. Fojcíkovej a Ing. Kolmanovej sa bankári tretieho ročníka vybrali  9. októbra 2015 do Múzea Národnej banky Slovenska a do Mincovne. Odbornú prednášku v múzeu NBS viedla veľmi pútavo pani Agáta Lešková, ktorá bankárov zasvätila do dejín mesta Kremnica, ťažby zlata v bani, vývoja peňazí

Raiffeisen banka – Mladý bankár

Obchodná akadémia v Žiline získala na konci školského roka 2014/2015 finančný príspevok od Raiffeisen banky  vo výške 1 000,00 EUR na realizáciu projektu „Mladý bankár“ (program Podpora vzdelávania). Zámerom projektu je zefektívniť vyučovací proces bankovníctva, zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov a rozvíjať ich sociálne, komunikačné a digitálne zručnosti prostredníctvom aktivít zážitkového učenia a práce s interaktívnou tabuľou. Pomocou inovatívnych vyučovacích

BINGO!!!

„Vyhrali sme 500 €! A nielen to. Potešil nás zápisník, pero, zvýrazňovače a v neposlednom rade i diplom,“ hovoria víťazky. Študenti 3.ročníka voliteľných predmetov CFP a BAN sa v rámci popoludňajšieho vyučovania 7. mája 2015 hrali. No nehrali v pravom zmysle slova. Precvičovali si ekonomické teórie, odpovedali na ekonomické otázky, ktoré neboli vždy jednoduché. Hra Business Schoolgames sa páčila. Súťažilo 14 tímov

Vyhrali sme!

Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila súťaž BUSINESS SCHOOLGAMES žiakov štvrtého ročníka cvičnej firmy a bankovníctva pod vedením Ing. Synákovej a Ing. Fojcíkovej. Rozdelenie do tímov, rozdanie hier, zadanie pokynov a odštartovalo sa. V stanovenom čase museli žiaci nahrať čo najviac peňazí a kúpiť maximum firiem, aby postúpili do finále. Štyri tímy, ktoré postúpili, zohrali

Až ku hviezdam

16. apríla 2015 sa v OC Mirage v Žiline konala prehliadka študentských spoločností z celého Slovenska. Prezentovali svoje regióny, krásy miest, kde bývajú, študujú, či kde sa cítia ako doma. A my spolu so žiakmi, ktorí navštevujú voliteľné predmety Bankovníctvo, Cvičná firma praktikum a Daňová sústava sme sa boli na nich pozrieť. Prezradím trošku viac. Boli sme čerpať inšpiráciu. Ale

ČSOB HlavaPäta

Dňa 13.11.2014 sa žiaci voliteľného predmetu Bankovníctvo zúčastnili na súťaži HlavaPäta, ktorú pripravila Junior Archievement v spolupráci s ČSBO. Súťaž sa konala v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline. Žiaci počas dňa pracovali v zmiešaných trojčlenných tímoch na zadaní, ktoré pre nich ČSOB pripravila. Cieľom súťaže bolo rozvinúť naše komunikačné schopnosti, naučiť sa pracovať v

Exkurzia – Burza cenných papierov v Bratislave

Dňa 17. októbra 2014 sa žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy pod vedením učiteliek tohto predmetu – Ing. Dariny Kolmanovej a Ing. Renáty Fojcíkovej. Konkrétne navštívili Burzu cenných papierov, v ktorej si vypočuli odborné odprezentovanie činnosti tejto finančnej inštitúcie. Dozvedeli sa o legislatíve, trhoch, cenných papieroch, emitentoch, investoroch ako aj

Vianočná recepcia

V predvianočnom období, dňa 18. decembra 2013 sa stretli 2 tímy žiakov, ktorých spájalo heslo: „Predveďme, čo sme sa naučili“. Zamestnanci novovzniknutej banky AD banka (v rámci voliteľného predmetu Bankovníctvo)sa stretli so zamestnancami novej cvičnej firmy Tematic Club, s.r.o. (v rámci voliteľného predmetu Cvičná firma praktikum) pod vedením p. Ing. Renáty Fojcíkovej a p. Ing.

Odborná exkurzia Kremnica

Študenti tretieho ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo sa dňa 22. októbra zúčastnili odbornej exkurzie do Kremnice pod vedením p. učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Dariny Kolmanovej. Navštívili sme Múzeum Národnej banky Slovenska, v ktorom sme si vypočuli veľmi pútavý výklad pani Agáty Leškovej o vývoji peňazí v dejinných súvislostiach. Pozreli sme si exponáty – peniaze,

Odborná exkurzia na BURZU CENNÝCH PAPIEROV a do NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

Dňa 3. októbra 2013 sa žiaci IV. A, C, D, E voliteľného predmetu BANKOVNÍCTVO zúčastnili odbornej exkurzie na Burzu cenných papierov a do Národnej banky Slovenska v našom hlavnom meste. Pod vedením p. profesoriek Ing. Dariny Kolmanovej a Ing. Renáty Fojcíkovej absolvovali dve odborné prednášky. Najskôr na Burze cenných papierov im o činnosti burzy, jej

Exkurzia v Kremnici očami študentov

20121019_104216

Na našej exkurzii – žiakov s voliteľným predmetom BANKOVNÍCTVO – v Kremnici, ktorá sa uskutočnila dňa 19. 10. 2012 pod vedením p. profesorky Kolmanovej a p. profesorky Fojcíkovej, sme sa dozvedeli mnoho nových informácii. Ako prvú sme navštívili Múzeum NBS s viac ako tisícročnou históriou baníctva v Kremnici. Tu sme mohli vidieť zbierku rôznych mincí, medailí, pamätných mincí a