tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Ekonomika a podnikanie

Ekonomická olympiáda

16.1. a 17.1. sa niektorí žiaci tretích a štvrtých ročníkov podujali otestovať si svoje ekonomické vedomosti a zúčastnili sa Ekonomickej olympiády. Online testovanie preverilo nielen to, ako študenti dávali pozor na hodinách, ale aj ich logické myslenie a prehľad o súčasnom dianí na našej aj svetovej ekonomickej scéne. Otázky boli zamerané na znalosti z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, zahraničnej ekonómie, hospodárskej

Týždeň finančnej gramotnosti – 4. ročník – 05. 02. 2018

Rotácia medzi lektormi: Rozdelenie do skupín:

Týždeň finančnej gramotnosti – 3. ročník

Rotácia medzi lektormi: Rozdelenie do skupín:

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

12. a 13. decembra 2017 sa študenti školy: Nikola Cabalová a Samuel Tiso zo 4. A triedy zúčastnili na celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl. Súťaž je určená pre obchodné akadémie, ktoré sú členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V tomto roku sa konal IV. ročník a zúčastnilo sa ho 9 tímov z rôznych kútov Slovenska.

Hrou sa učíme!

Vo štvrtok 7. novembra 2017 v III. A triede sme opäť vyučovaciu hodinu začali hrou! Ing. Fojcíková, vyučujúca predmetu Ekonomika a podnikanie, pripravila test. Žiakom rozdala hracie plány a rozdelila ich do dvoch skupín. Hrací plán je v oranžovej a zelenej farbe, teda je vytvorený pre každú skupinu. Prst žiaka bol na štartovacom políčku. Potom si vypočul otázku. Každá otázka

Cvičná maturitná skúška z predmetu EKP

Študenti bilingválneho štúdia z III.G absolvovali pod vedením Ing. Lukáša Vartiaka, PhD. prvú cvičnú maturitnú skúšku z predmetu EKP. Cvičná maturitná skúška sa konala v stredu 8. novembra 2017 a vo štvrtok 9. novembra 2017. Štyri komisie zložené z predsedu (učiteľ) a troch členov (študenti) vyskúšali 10 študentov, pričom si volili otázky z okruhu číslo 1

Prezentácie študentov v rámci predmetu EKP

Študenti bilingválneho štúdia z II.G a III.G si na hodinách EKP, pod vedením Ing. Lukáša Vartiaka, PhD., upevňujú získané vedomosti prostredníctvom prezentácií. Ide o pravidelné prezentácie, ktoré obsahujú prebrané učivo doplnené o zaujímavosti z praxe a reálneho života. Každý študent počas polroka odprezentuje dve prezentácie, t.j. štyri prezentácie za školský rok. Prezentácie predstavujú jedinečný nástroj

Exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o.

Dňa 14.-15.6.2017 sa žiaci II.B. a II.C našej školy pod vedením p. Ing.Kolmanovej, Ing.Jamborovej,  Ing Hlačinovej  zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o. Exkurzia bola zameraná na výrobný proces, ktorý je obsahovo prepojený s predmetmi EKP a TOV.  Žiaci si mohli naživo pozrieť výrobný proces výroby guľkových ložísk do automobilového priemyslu, ako  aj pre katalógovú výrobu

Finančná olympiáda

Do piateho ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, ktorá je určená študentom stredných škôl sa zapojili aj naši tretiaci a štvrtáci. Súťažilo sa v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preverili  znalosti  vo finančnej problematike. Prvé dve kolá boli realizované formou online testu, počas ktorého bolo možné využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Do druhého kola

Baťova manažerská olympiáda 2017

Aj tento rok 5.4.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili  predkola Baťovej manažerskej olympiády. Vybraní žiaci v počte piatich z každej z tried III.A, III.B, III.C zadali každý svoj  prístupový kód a vypracovali on-line test, ktorého časové vymedzenie bolo stanovené  na 80 minút. Baťova  manažerská olympiáda obsahovala otázky z piatich oblastí – matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk. Aj keď

Analýza práce

Žiaci tretieho ročníka pracovali na projekte s názvom „ANALÝZA PRÁCE“. Preukázali zručnosť vypracovať OPIS PRACOVNÉHO MIESTA a ŠPECIFIKÁCIU POŽIADAVIEK NA ZAMESTNANCA podľa zadanej pracovnej pozície. V zadaniach boli tieto pracovné pozície: kuchár, učiteľka materskej školy, letuška, SBS-kár, recepčná. Žiaci v opise práce uviedli – charakteristiku práce, základné pracovné povinnosti, miesto výkonu práce, vybavenie pracoviska, bezprostrední nadriadení a spolupracovníci, osobné kontakty,

Exkurzia vo Volkswagene

Naša trieda III. C a III. B  sa  v  pondelok 24. 10. 2016  zúčastnila  exkurzie vo výrobnom poniku Volkswagen v Bratislave s pani profesorkou Križovou a pani profesorkou Mikáčovou. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o výrobnom postupe áut a ako to vo Volkswagene funguje. Boli sme rozdelení do troch  skupín a mohli si pozrieť ako sa skladá auto, z čoho pozostáva motor,

Nechýbali sme!

Naša Obchodná akadémia bola pri tom! Vo veľmi peknom prostredí vzdelávacieho centra KIA Motors v Gbeľanoch sme sa zúčastnili 1. ročníka workshopu Finančne zdravé služby. Za účasti 11 stredných škôl sme v zmiešaných tímoch riešili prípadovú štúdiu „Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“ a to čo najkreatívnejším spôsobom.

Ekonomicko-manažérska olympiáda 2016

Dňa 11. apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka tried III. A, III. B, III. C a III. D v počte štyria žiaci z každej triedy zúčastnili Baťovej manažérskej olympiády. Táto ekonomicko-manažérska olympiáda obsahovala otázky z piatich oblastí – matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk. Žiaci zadali svoje prístupové kódy a vypracovali on-line test, ktorého časová dotácia

Euroázijská ekonomická únia

Zvolení žiaci z tretieho ročníka sa s pani profesorkou Ing. Renátou Fojcíkovou 25. 11. 2015 zúčastnili prednášky „Zahranično-ekonomické vzťahy s krajiny Euroázijskej ekonomickej únie“. Vypočuli si prednášky zahraničných hostí a predstaviteľov inštitúcií a samosprávy Slovenskej republiky. Prednášok sa zúčastnili aj podnikatelia, ktorí podnikajú alebo chcú podnikať s krajinami, ktoré patria do Euroázijskej ekonomickej únie“. Prednášky boli v ruskom jazyku, žiaci získali skúsenosť

Spotrebiteľ vo svete financií

Dňa 10. 11. 2015 sa študenti 4. ročníkov zúčastnili spoločnej prednášky so študentmi Žilinskej univerzity odbor Manažment, ktoré zorganizovalo OZ Mladý podnikavec a katedra makro a mikro ekonomiky FRI UNIZA, na tému „Spotrebiteľ vo svete financií“. Prednášajúcimi boli JUDr. Szabo a Ing. Birčárová, PhD. zamestnankyne NBS v Bratislave z odboru ochrany finančných spotrebiteľov. Prednášku začali citátom B. Franklina: „Ak viete

WORKSHOP ZAMERANÝ NA MARKETING

Dňa 14. apríla 2015, sa žiaci tried III.A, III.B, III.C a III.D zúčastnili výchovno-vzdelávacieho workshopu.  Cieľom tohto workshopu, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Mladý podnikavec, bolo zdokonaliť a rozšíriť si vedomosti v ekonomických smeroch. Dianie workshopu prebiehalo zábavnou formou. Spočiatku si študenti vypočuli možnosti správneho vývoja reklamy v podobe prezentácie. Neskôr si prehrali reklamy, ktoré zväčša ovplyvňujú prijímateľov a na

Finálové kolo Finančnej olympiády v Bratislave

Naše dve študentky IV. D triedy – Adriana Pažičanová a Erika Ondáková sa spolu s pani profesorkou Oľgou Križovou zúčastnili dňa 27. 04. 2015 finálového celoslovenského kola Finančnej olympiády v Bratislave. Riešili praktické úlohy a testové otázky z finančnej gramotnosti spolu v kruhu dvadsiatich účastníkov zo stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola Nadácia Partners Group. Dievčatá síce neobsadili víťazné

Exkurzia v Coca-Cola

Dňa 24. a 25. februára 2015 sa žiaci III. A a III. C triedy s pani profesorkami Ing. A. Halienkovou a Ing. A. Mikáčovou zúčastnili odbornej exkurzie do výrobného závodu Coca-Cola v Lúkach pri Piešťanoch. O 8.00 h sme dobre naladení vyrazili spred školy po diaľnici smerom na Bratislavu za novým dobrodružstvom a zážitkami. Okolo

Naučme sa rozumieť financiám

Dňa 18. 11. 2014 sa uskutočnili prednášky finančnej gramotnosti pre žiakov štvrtého ročníka. Počas vyučovania predmetu Ekonomika a podnikanie prednášky zrealizoval  p. Miloš Cyprich zo spoločnosti „Naučme sa rozumieť financiám“.   Žiaci vedeli pekne reagovať na otázky prednášateľa a tak ukázali, že majú vedomosti  z oblasti financií. Získali ich na predmetoch Ekonomika a podnikanie, Účtovníctvo, Právna náuka, Úvod do makroekonómie

Exkurzia do podniku Coca Cola 12. 11. 2014

Žiaci druhého ročníka – tried II. A, II. C a II.D sa 12. 11. 2014 zúčastnili odbornej exkurzie do podniku Coca Cola Piešťany Lúky. Pod vedením pani učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej, Ing. Anny MIkáčovej a Mgr. Kataríny Capákovej absolvovali prehliadku podniku. Pani Gajdošová  nám po privítaní  premietla prezentáciu o vzniku nápoja, vzniku značky Coca Cola, vzniku tvaru fľaše

Súťaž v diskutovaní

Učitelia a žiaci sa v rámci programu Myslím ekonomicky  stretli s porotou na súťaži v Bratislave. Toto podnetné stretnutie sa uskutočnilo dňa 27. marca 2014 v priestoroch centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Vízia vzdelávania – to bol názov sprievodného programu súťaže pre sprevádzajúcich učiteľov. Obchodnú akadémiu v Žiline reprezentoval tím dvoch žiakov – Jána Repáka a Martina Lukáča zo IV. C triedy

Odborná exkurzia I. C triedy do podniku MOBIS Slovakia

Dňa 29. novembra 2013 sa uskutočnila odborná exkurzia pre žiakov I. C triedy do podniku MOBIS Slovakia pod vedením triednej učiteľky Ing. Renáty Fojcíkovej a pána učiteľa Ing. Rudolfa Zrebného. V úvode exkurzie sme mali možnosť oboznámiť sa v prezentačnej miestnosti s výrobným programom podniku. Ing. Peter Vojčík nás previedol jednotlivými výrobnými halami a prostredníctvom jeho

Hospodársky týždeň

… sa už tradične koná na prelome mesiaca november a december. Aj v tomto školskom roku zostala škola verná svojím zvyklostiam a realizovala ho v čase od 01. 12. do 05. 12.2008. Projekt Hospodársky týždeň vznikol v Zϋrichu vo Švajčiarsku. Jeho úlohou bolo vyškoliť nezamestnaných ľudí tak, aby sa rozhodli pre vlastné podnikanie. Projekt bol