Domov KONTAKTY

Partneri

Naši absolventi sa uplatnia aj v zahraničí

Obchodná akadémia, Veľká okružná v Žiline pripravuje absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Už niekoľko rokov  vedenie školy a predmetová komisia nemeckého jazyka spolupracuje  so špedičnou firmou – koncernom LKW WALTER centrála Viedeň. Firma sa zaoberá prepravou kompletných nákladov v rámci celej Európy. Pre žiakov Obchodnej akadémie, Veľká okružná

Návšteva Southamptonu

Návšteva Southamptonu v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov V rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes, ktoré si škola vybrala najmä na základe osobných odporúčaní spokojných účastníkov jednotlivých kurzov a ich medzinárodnej reputácie v poskytovaní odborných kurzov pre učiteľov, sa  jedenásť pedagogických

SOPK a EXIMBANKA

Žiaci štvrtého ročníka sa 8. septembra 2016 pod vedením Ing. R. Fojcíkovej zúčastnili odborného seminára v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline pod názvom „Základy bezpečného obchodovania so zahraničím“ s praktickým príkladom exportovania do Číny. Témy prednášok – financovanie exportu, poistenie exportu teritoriálne a ekonomické informácie o Číne, úspešný príbeh slovenského exportéra v Číne – boli zárukou odbornosti a zaujímavých informácií.

Best guest 2016

Dňa 28.09.2016 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili podujatia s názvom Best guest s podtitulom Podnikavým patrí Európa. Beseda sa konala pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ a uskutočnila sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky ŽU. V rámci tejto akcie vystúpili pred študentov 3 úspešní podnikatelia (p. Martin Adámek z INLOOPu, p. Vlasto Kocián z KROSu a p. Laco Heglas z EMTESTu) a rozprávali

Projekt

 „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)“ (Trvanie projektu:  01/06/2016 – 30/11/2017) Naša škola bola opäť úspešná a v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala grant na realizáciu projektu s názvom  „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317  M 74

Erasmus+ Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2017

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2016 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave) vo výške 31 280,00 EUR na realizáciu projektu „Take your chance for better life in the European union“. Naša škola sa tak zaradila medzi najúspešnejšie stredné odborné školy ekonomického zamerania v 

Školské kolo MLADÝ ÚČTOVNÍK 2015/2016

Dňa 31. 03. 2016 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže MLADÝ ÚČTOVNÍK. Zúčastnili sa ho 15 študenti štvrtých ročníkov, ktorí postúpili s najlepšími výsledkami z triednych kôl. Ich úlohou bolo samostatne spracovať komplexný príklad z podvojného účtovníctva v programe OMEGA. VÝSLEDKY: miesto Adriana Friedlová – D získala 153 bodov miesto Laura Kapustová –  D získala 144 bodov

Cambridge study – stredoškolské štúdium vo Veľkej Británii

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2015/2016 spoluprácu so spoločnosťou Cambridge study, ktorá sa zameriava na sprostredkovanie stredoškolského a univerzitného štúdia vo vybraných európskych a svetových metropolách. Zároveň ponúka jazykové kurzy angličtiny pre žiakov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Prvou aktivitou vzájomnej spolupráce sa stala prezentácia možnosti stredoškolského štúdia v zahraničí pre žiakov 1. ročníka študijného odboru 6317 M

Erasmus+: Get new skills for better job opportunities

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. Obchodná akadémia v Žiline sa úspešne zapája do spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pri realizácii mobilitných projektov od

Spotrebiteľ vo svete financií

Dňa 10. 11. 2015 sa študenti 4. ročníkov zúčastnili spoločnej prednášky so študentmi Žilinskej univerzity odbor Manažment, ktoré zorganizovalo OZ Mladý podnikavec a katedra makro a mikro ekonomiky FRI UNIZA, na tému „Spotrebiteľ vo svete financií“. Prednášajúcimi boli JUDr. Szabo a Ing. Birčárová, PhD. zamestnankyne NBS v Bratislave z odboru ochrany finančných spotrebiteľov. Prednášku začali citátom B. Franklina: „Ak viete

Comenius – slovensko-turecké partnerstvo (2013 – 2015)

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy, ktoré sa od školského roku 2010/2011 aktívne zapájajú do realizácie projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít žiakov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Začiatkom školského roka 2015/2016 sa ukončila realizácia dvojročného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius –

Raiffeisen banka – Mladý bankár

Obchodná akadémia v Žiline získala na konci školského roka 2014/2015 finančný príspevok od Raiffeisen banky  vo výške 1 000,00 EUR na realizáciu projektu „Mladý bankár“ (program Podpora vzdelávania). Zámerom projektu je zefektívniť vyučovací proces bankovníctva, zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov a rozvíjať ich sociálne, komunikačné a digitálne zručnosti prostredníctvom aktivít zážitkového učenia a práce s interaktívnou tabuľou. Pomocou inovatívnych vyučovacích

Odborná prax v Londýne

Obchodná akadémia v Žiline realizuje od školského roku 2013/2014 odbornú prax pre vybraných žiakov 3. a 4. ročníka vo Veľkej Británii. V roku 2013 sme predložili Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) projektový zámer „Young economists and the European labour market“ z programu Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, ktorého realizáciou začala naša úspešná

Erasmus+: Odborná prax vo Veľkej Británii v roku 2016

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2015 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) vo výške 33 458 EUR na realizáciu projektu „Get new skills for better job oportunities“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a

„Europass – mobilita“ pre účastníkov odbornej praxe v zahraničí

Obchodná akadémia v Žiline a ADC College v Londýne realizujú v školskom roku 2014/2015 mobilitný projekt „Improve your chance at European job market“, ktorý bol vypracovaný v rámci programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov). Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov pri výkone odbornej praxe vo Veľkej

Dva týždne v rakúskej firme

Moja prax v rakúskej firme LKW sa v podstate začala už počas exkurzie v apríli 2014. Sprevádzal nás pán Martin Gass, personálny manažér firmy. Mal veľmi peknú nemčinu. Vôbec som nemal problém mu rozumieť. Pustili nám krátke video, v ktorom sme sa dozvedeli základné informácie o firme, a potom nás rozdelili do skupiniek a poslali na jednotlivé oddelenia, aby sme videli ako

Žilinská univerzita – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pozostáva zo siedmych katedier: Katedra železničnej dopravy, Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra leteckej dopravy, Katedra vodnej dopravy, Katedra spojov, Katedra ekonomiky a Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky. Základným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti technológií dopravy, ekonomiky, logistiky, pôšt a elektronických telekomunikácií. Dňa 9. februára

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private

Comenius – Mobilita v Turecku

Dňa 29. marca 2014 sme sa spolu s ďalšími žiakmi 3. ročníka vydali na dlhú cestu. Všetko sa to začalo spoluprácou s tureckou strednou školou Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v rámci medzinárodného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, na ktorý získala Obchodná akadémia v Žiline nenávratný finančný príspevok z

Erasmus+: Odborná prax žiakov 3. ročníka v Londýne v školskom roku 2014/2015

Obchodná akadémia v Žiline získa v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu projektu „Improve your chance at European job market“. Mobilitný projekt, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných

Prax v LKW Walter

Po pohovore, ktorý sa konal 14. mája 2013 na Obchodnej akadémii v Žiline, som bola vybraná na dvojtýždňovú prax do rakúskej firmy LKW Walter. Veľmi som sa tešila, že môžem zažiť niečo nové. Do Rakúska som odchádzala už v nedeľu 27.11. 2013 nielen plná očakávania, ale tiež  s úzkosťou na srdiečku, čo mi prinesú nasledujúce dva týždne.

Comenius – Špeciality tureckej kuchyne

Turecká kuchyňa je stará viac ako tisíc rokov. Formovala sa pod vplyvom ázijskej a stredomorskej kuchyne. Dnes je považovaná za druhú najlepšiu kuchyňu na svete, hneď po francúzskej. Tradícia chalvy, baklavy, šafránovej ryže či ašury je stará ako dejiny Osmanskej ríše. Najlepší kuchári pochádzali z mesta Bolu na severozápade Turecka, ktoré je dodnes považované za

Comenius – Kurz tureckého jazyka

Územie Slovenska bolo v minulosti významným geografickým priestorom pre stretávanie rôznych kultúr, a taký charakter si zachovalo aj v súčasnosti.  Jeho kultúrna rozmanitosť sa v posledných desaťročiach prudko prehlbuje vďaka väčšej otvorenosti slovenskej spoločnosti. Voľný pohyb osôb do krajín Európskej únie, rozvoj cestovného ruchu, medzinárodná spolupráca a rozvoj internetu, to všetko sú podnety pre prehlbovanie

Leonardo da Vinci – Mobilita v Londýne

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania podporila v roku 2013 mobilitný projekt Obchodnej akadémie v Žiline s názvom „Young economistst and the European labour market“, ktorý bol vypracovaný v rámci výzvy podprogramu Leonardo da Vinci. Projekt bol zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v zahraničí a overenie ich

Comenius – Biz Türkçe őğreniyoruz – učíme sa po turecky

Európska dimenzia vo vzdelávaní, multikulturalizmus, antidiskriminácia, etnická, národnostná a náboženská tolerancia, rešpektovanie ľudských práv a slobôd predstavujú kľúčové slová slovensko-tureckého partnerstva, ktoré realizuje Obchodná akadémia v Žiline a Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v školskom roku 2013/2014. Obchodná akadémia v Žiline získala nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške