O škole

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021.  

Voľné pracovné miesta

Nižšie uvedené voľné pracovné miesta boli už obsadené prostredníctvom výberového konania. Informácia o voľnom pracovnom mieste samostatnej referentky pre hospodárenie s majetkom a finančným účtovníctvom   Náplň práce, právomoci a zodpovednosť: vykonáva najmä samostatnú odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania, zostavuje návrh rozpočtu, plán kapitálových výdavkov, bežných opráv a materiálno-technického zabezpečenia, zostavuje hospodárske výkazy vrátane ich rozboru a zabezpečuje ich odoslanie

Vedenie školy informuje:

DÔLEŽITÝ OZNAM Základné informácie vyplývajúce z opatrenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR proti šíreniu koronavírusu zo dňa 24.03.2020: Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu

Koronavírus – informácie a opatrenia

Zmluvy 2020

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 5/01-20 – PDF Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania č.2/2019 Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF) Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie VZDELANIE. Váš dar znamená pre nás  prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Darované finančné prostriedky

Faktúry od 1. 1. 2020

Zverejnené faktúry

Objednávky od 1. 1. 2020

Zverejnené objednávky

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

VYHODNOCOVACIA_SPRAVA_SKOLY_sk_rok_2017_2018, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012. Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej

DOD 2019

Srdečne pozývame záujemcov o štúdium a ich rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 od 10.00 do 15.00 h.

Exkurzia ČOV Horný Hričov

V dňoch 10.a 11.októbra 2019 sa žiaci  tried  1.A a  1.B   zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteľky Ing. Hlačinovej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Tovaroznalectvo. Keďže sa žiaci v rámci tohto predmetu s princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len teoreticky, exkurzia im poskytla možnosť prakticky pochopiť

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – dostupné formáty: DOCX, ODT, PDF Žiadosť o poskytnutie štipendia – dostupné formáty: DOCX, DOC,

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný zo žiackou školskou radou a rodičovskou radou. Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 5. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL – vykonaná

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre žiakov 4. ročníka OA

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 1. ročník

Na stredných odborných školách maturitnú skúšku tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra SJL cudzí jazyk CJ teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety) praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná

Grafický plán školy

Grafický plán školy v pdf formáte.

Skratky vyučujúcich

P.č. Titul, priezvisko,meno Skratka P.č. Titul,priezvisko,meno Skratka 1 Mgr. Adamík Juraj Ad 19 Ing. Križová Oľga Ki 2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba 20 Ing. Kubalová Blanka Kb 3 Ing. Berešíková Marta Bš 21 PaedDr. Kulichová Lenka Kch 4 Ing. Cedzová Miriam Ce 22 Mgr. Labajová Jana Lb 5 Mgr. Dubcová Zdenka Dc 23 Mgr. Mošatová

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: JUDr. Tomaníčková Jana 7075911 Zástupkyne školy: Ing. Berešíková Marta 7075926   Mgr. Ďuríková Monika 7075913   Ing. Kolmanová Darina 7075913 Výchovný poradca: Mgr. Rožek Martin 7075929 Sekretariát školy: Tabačárová Ľubica 7075910 Ekonómka školy: Baránková Alexandra 7075912 Účtovníčka školy: Frývaldská Alena 7075927 Ústredňa: Babišová Eva 7075920   Mgr. Adamík Juraj 7075921   Mgr. Baltová

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2019 (nedeľa) Začiatok školského roku 02.09.2019 (pondelok) Začiatok vyučovania v 1.polroku 03.-05.09.2019 (ut-štvr) EČ a PFIČ MS zo SJL,CJ,MAT– mimoriadne skúšobné obdobie 13.09.2019 (piatok) ÚFIČ MS– mimoriadne skúšobné obdobie september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA september Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko október-november Imatrikulácia – 1.ročník 14.10.-25.10.2019 Odborná prax – OA (4.roč.)

Predstavenie zamestnancov Obchodnej akadémie

Vedenie školy Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk Zástupkyne riaditeľky: pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk pre všeobecnovzdelávacie predmety: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk pre odborné predmety: Ing. Darina Kolmanová – kolmanova@oavoza.sk Výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek Koordinátor prevencie: Mgr. Martin Rožek Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2019/2020

6317 M obchodná akadémia I.A, I.B II.A, II.B III.A, III.B IV.A, IV.B   6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické) I.G, I.H II.G, II.H III.G, III.H IV.G V.G  

Výkazy k správe o hospodárení

Výkaz k správe o hospodárení za rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocenenie „Učiteľ mesiaca“ za prácu v programe eTwinning

Veľmi sa tešíme, že p. Ing. Mgr. Janeková Katarína získala ocenenie „Učiteľ mesiaca“ za prácu na projekte „We are Europe“ v spolupráci s partnerskou školou „Lycée Des Metiers“ v Lyone vo Francúzsku. Ocenenie učiteľ mesiaca bude uverejnené aj na stránke www.etwinning.sk. Vďaka jej práci so žiakmi I.G a I.H triedy na projekte máme šancu získať udelenie Certifikátu kvality v budúcnosti.