Kam po strednej škole?

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí podľa výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) medzi päť najlepších fakúlt svojho zamerania v Slovenskej republike.  V akademickom roku 2016/2017 ponúka absolventom stredných škôl štúdium v bakalárskych študijných programoch – Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, Financie, bankovníctvo a investovanie, Teritoriálny manažment, Verejná ekonomika a manažment.

Dňa 17. decembra 2015 sme privítali na Obchodnej akadémii v Žiline pani Ing. Katarínu Vitálišovú, PhD., vedúcu Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, ktorá predstavila žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Informačného seminára sa zúčastnilo 53 žiakov 4. ročníka.

Doplňujúce informácie o možnostiach štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú dostupné na internetovej stránke www.ef.umb.sk.

PaedDr. Peter Majer