Informačný deň na EU v Bratislave – Národohospodárska fakulta

28.11-29.11.2019 pripravila EU, NHF informačný deň pre kariérnych poradcov SŠ. Fakulta ponúka štúdium v 7 študijných programoch 1. stupňa, v 12. študijných programoch 2. stupňa a v 5. študijných programoch na 3. stupni štúdia. NHF ponúka štúdium na nasledovných katedrách:

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Katedra ekonomickej teórie

Katedra financií

Katedra hospodárskej politiky

Katedra pedagogiky

Katedra poisťovníctva

Katedra sociálneho rozvoja a práce

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Fakultou nás sprevádzali Ing. Jana Kušnírová PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová PhD. – prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov.

Ubytovanie v Študentských domovoch  EU v Bratislave sa poskytuje študentom denného štúdia na NHF EU v Bratislave v 7 študentských domovoch, ktoré sú rozmiestnené v rôznych častiach Bratislavy. Z každého ŠD vedie dostupné spojenie MHD na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave   je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi Študentského parlamentu sú študenti NHF, zástupcovia jednotlivých ročníkov. V súčasnosti má študentský parlament spolu 15 členov z toho 7 sú zástupcami študentov v akademickom senáte NHF. Predseda a podpredseda sú ďalej členmi akademického senátu EU a predseda ŠPNHF je navyše členom kolégia dekana NHF, kde obhajuje záujmy študentov fakulty. 

Motivačné štipendium Ekonomická Univerzita priznáva  študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva SR. Fakulta sa pri priznávaní motivačného štipendia  riadi „Pravidlami pre priznávanie  motivačného štipendia študentom EU v Bratislave a jej fakúlt“.

Mali sme možnosť navštíviť niektoré prednášky a semináre.  Dúfam, že naši študenti budú úspešní v prijímacom konaní .

Národohospodárska fakulta patrí medzi lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku a jej absolventi sú vysoko žiadaní medzi zamestnávateľmi v rôznych oblastiach súkromného, ale aj verejného sektora o čom svedčí aj posledný rebríček portálu Profesia. Prihlášku na štúdium na Národohospodárskej fakulte je potrebné vyplniť len v elektronickej forme.

Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#/home