Domov KONTAKTY

Hospodársky týždeň

… sa už tradične koná na prelome mesiaca november a december. Aj v tomto školskom roku zostala škola verná svojím zvyklostiam a realizovala ho v čase od 01. 12. do 05. 12.2008.

Projekt Hospodársky týždeň vznikol v Zϋrichu vo Švajčiarsku. Jeho úlohou bolo vyškoliť nezamestnaných ľudí tak, aby sa rozhodli pre vlastné podnikanie. Projekt bol veľmi úspešný a rýchlo sa rozšíril aj do škôl a po roku 1989 sme sa s ním oboznámili aj na Slovensku.

V Slovenskej republike bol projekt organizovaný z poverenia MŠ SR Metodickým centrom v Bratislave a Nadáciou Ernesta Schmidheinyho v Zϋrichu po názvom Projekt podpory chápania voľného trhového hospodárstva.

V rámci projektu boli vyškolení najskôr lektori pre Hospodársky týždeň a potom sa projekt začal realizovať na stredných školách ako voliteľný predmet. Lektori boli vyškolení nielen z radov pedagógov, ale aj z radov podnikateľov.

V OA na Veľkej okružnej toho času pôsobí ako lektorka pre Hospodársky týždeň Ing. Eva Glatzová, ktorá v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Ľubicou Pevnou zorganizovala jubilejný desiaty Hospodársky týždeň.

Hospodársky týždeň je voliteľný predmet v rozsahu 40 vyučovacích hodín, ktorí študenti absolvujú v priebehu jedného týždňa. 24 študentov 3. ročníka na týždeň opustí klasické vyučovanie a vytvorí TOP manažmenty pre tri podniky, ktoré medzi sebou súperia v podnikateľských aktivitách v trhovom prostredí. Svoje podniky sa snažia viesť čo najlepšie a všetky rozhodnutia v oblasti výroby, vedy a inovácií, marketingu, I’udských zdrojov, v oblasti materiálového hospodárstva aj financovania robia samostatne, konzultujú s lektormi, ktorí nie sú v pozícii vyučujúceho, ale v pozícii poradcu a informátora.

Každý deň je pre nich jeden rok podnikania. Takto vedú svoje podniky štyri roky a posledný rok usporiadajú valné zhromaždenie, na ktorom informujú akcionárov o svojich podnikateľských aktivitách a výsledku hospodárenia.

V priebehu týždňa získavajú veľmi veľa informácií o podnikateľskom prostredí, ktoré simuluje počítačový program a žiaci sú poverení rôznymi úlohami, ktoré musia neustále riešiť, musia sa rýchlo rozhodovať, bojujú s časom, ktorého majú stále málo. Nielenže vedú podnik, ale vykonávajú i ďalšie aktivity ako prieskum trhu, vyrábajú reklamné plagáty, natáčajú reklamné šoty, vedú tlačovú konferenciu svojho podniku, píšu články o chode svojho podniku, snažia sa dosiahnuť značku kvality, oboznamujú sa so spoločenským protokolom, ale najmä snažia sa vyrábať, predávať a dosahovať zisky tak, ako reálni podnikatelia.

Hospodársky týždeň prebieha síce ako hra, všetko v podniku sa deje fiktívne, ale študenti to tak nevnímajú. Učia sa brať na seba riziko a niesť zaň zodpovednosť, rozhodujú veľmi rozvážne o tom, či kúpiť alebo nekúpiť nový stroj, či si zobrať úver, či a koľko zamestnancov prepustiť, ale najmä ako dosiahnuť čo najlepšie postavenie na trhu a maximálny zisk. Medzi podnikmi sa od prvého dňa vytvorí rivalita a trvá až do posledného dňa. Každý TOP manažment chce byť najúspešnejší.

Hospodársky týždeň svojím priebehom nepripomína klasické vyučovanie. Dôraz sa kladie na motiváciu a na aktívnu účasť študenta pri riešení rôznych problémových úloh, na jeho tvorivosť, na vlastný prístup k riešeniu problémov. Študenti si ani neuvedomujú, že sú vtiahnutí do vyučovacieho procesu. Sú projektom veľmi nadšení a konštatujú, že sa veľmi veľa naučili, ich vlastný zážitok z podnikania aj keď len fiktívneho im vytvára priestor na lepšie chápanie súvislostí a vzťahov z hospodárskej praxe. Podnikateľskými aktivitami boli natoľko zaujatí, že vôbec neprotestovali, že ich pracovný deň trval od 8.00h do 17.00h s obedňajšou prestávkou.