Hodnotenie školy nezávislými inštitúciami

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Za posledných dvadsaťpäť rokov sa vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A v študijných odboroch 6317 M obchodná akadémia6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi najlepšie hodnotené stredné odborné školy ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.

Hodnotenie Štátnej školskej inšpekcie, Bratislava:

V školskom roku 2007/2008 uskutočnila Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu, ktorá bola zameraná na kontrolu stavu a úrovne pedagogického riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania a priebehu výchovy a vzdelávania. Škola nemala zistené nedostatky v predmete inšpekčnej činnosti.

 

OAVOZA_Hodnotenie_skoly_nezavislymi_instituciami

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia – školský vzdelávací program, pedagogické riadenie, vnútorný systém kontroly a hodnotenia, klíma a kultúra školy, služby školy. Kritériá hodnotenia stavu a úrovne podmienok výchovy a vzdelávania – personálne podmienky, priestorové podmienky, materiálno-technické podmienky, využitie materiálno-technických podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Kritériá hodnotenia priebehu výchovy a vzdelávania – vyučovanie pedagogickými zamestnancami, učenie sa žiakov.

Hodnotenie mimovládnej neziskovej organizácie INEKO, Bratislava:

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zaradil Obchodnú akadémiu v Žiline medzi päť najlepšie hodnotených stredných škôl v meste Žilina, v rebríčku stredných odborných škôl ekonomického zamerania má svoje prvenstvo s hodnotením 6,8 – škola s veľmi dobrými výsledkami.

OAVOZA_Hodnotenie_skoly_nezavislymi_instituciami_2

Hodnotiace kritéria – výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov, uplatnenie absolventov školy na trhu práce, hodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov, hodnotenie Štátnej školskej inšpekcie, výsledky prijímacieho konania na vysoké školy a využívanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese.

Hodnotenie Slovenského výboru pre UNICEF, Bratislava:

Obchodná akadémia v Žiline získala v školskom roku 2013/2014 titul „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu Škola priateľská k deťom je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

PaedDr. Peter Majer