Europass – mobilita pre žiakov 4. ročníka

Europass – mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý zaznamenáva obsah a výsledky získaných vedomostí a zručností mladých ľudí a osôb, ktoré strávili istý čas v krajine Európskej únie za účelom vzdelávania a odbornej prípravy.

Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizáciou ADC College v Londýne zabezpečila pre žiakov 4. ročníka – účastníkov odbornej stáže vo Veľkej Británii – dokument Europass – mobilita.

Dokument predstavuje jeden z výstupov projektu „Young economists and the European labour market“, na ktorý získala škola nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Leonardo da Vinci, akcia Mobility) vo výške 40 300 EUR. Cieľom projektu je umožniť žiakom 4. ročníka získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe v zahraničí.

Europass – mobilita je dokument pre zaznamenanie nadnárodného vzdelania a získanej pracovnej skúsenosti v krajine Európskej únie. Dokument je určený pre vedenie zahraničných študijných pobytov a pracovných stáží občanov Európskej únie na účely vzdelávania a odbornej prípravy. Získané vedomosti, zručnosti a schopnosti zaznamenávajú dve partnerské organizácie zapojené do projektu mobility. Dokument Europass – mobilita bude slávnostne odovzdaný pätnástim žiakom Obchodnej akadémie v Žiline na konci odbornej stáže v Londýne.

Europass – mobilita poskytuje zamestnávateľom prehľad vedomostí, zručností a schopností záujemcov o prácu v zahraničí a orgánom odborného vzdelávania a prípravy pomáha stanoviť obsah vzdelávania v súlade s požiadavkami európskeho trhu práce.

pcv3Podprogram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám mládeže v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Viac informácií o Programe celoživotného vzdelávania a podprograme Leonardo da Vinci je dostupných na www.saaic.sk.