Domov KONTAKTY

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private Business School v Sofii. Za posledných desať rokov sa škola zapojila do troch programových období – program Socrates II (2000 – 2006), program Lifelong Learning programme (2007 – 2013) a program Erasmus+ (2014 – 2020). Obchodná akadémia v Žiline realizovala za uvedené obdobie dva projekty medzinárodnej bilaterálnej spolupráce s partnerskými strednými školami v Bulharsku a v Turecku a dva mobilitné projekty zamerané na výkon odbornej praxe žiakov vo Veľkej Británii (spolupráca s ADC College v Londýne).

Prehľad úspešne realizovaných projektov medzinárodnej spolupráce Obchodnej akadémie v Žiline

Názov projektu Program a realizácia projektu Charakteristika Partner

Porovnanie úrovne maturitnej skúšky z ekonomických predmetov so školou podobného typu v zahraničí

Program Socrates II, podprogram Comenius

(2006 – 2007)

medzinárodná bilaterálna spolupráca stredných škôl zo Slovenska a z Bulharska

Eurostandart Private Business School, Sofia, Bulharsko

www.eurostandart.org

Life in Ottoman Empire and Royal Hungary

Program LLP, podprogram Comenius

(2013 – 2015)

medzinárodná bilaterálna spolupráca stredných škôl zo Slovenska a z Turecka

Şehitkamil Hatice Mustafa Genҫten Ticaret Meslek Lisesi, Gaziantep, Turecko

http://hmgenctentml.meb.k12.tr/

Young economists and European labour market

Program LLP, podprogram Leonardo da Vinci

(2013 – 2014)

výkon odbornej praxe žiakov 4. ročníka vo Veľkej Británii

ADC College, London, Veľká Británia

www.adccollege.eu

Improve your chance at European job market

Program Erasmus+, kľúčová akcia KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

(2014 – 2015)

výkon odbornej praxe žiakov 3. ročníka vo Veľkej Británii

ADC College, London, Veľká Británia

www.adccollege.eu

Program Socrates II (2000 – 2006)

1V školskom roku 2006/2007 sa Obchodná akadémia v Žiline zapojila do medzinárodného bilaterálneho projektu s názvom „Porovnanie úrovne maturitnej skúšky z ekonomických predmetov so školou podobného typu v zahraničí“ (program Socrates II, podprogram Comenius). Cieľom projektu bolo rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi partnerskými strednými školami ekonomického zamerania, zvýšiť jazykové kompetencie žiakov v príprave na vyučovanie a rozvíjať myšlienku multikulturalizmu. V rámci medzinárodnej slovensko-bulharskej spolupráce sa vybraní žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili mobility v Bulharsku, kde sa oboznámili so systémom vzdelávania, spôsobom ukončenia štúdia a uplatnením vyučovacích metód vo vyučovacom procese cudzích jazykov, odborných ekonomických predmetov a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Bilaterálna spolupráca a mobilita žiakov a pedagogických zamestnancov bola realizovaná i na Slovensku, keď Obchodná akadémia v Žiline privítala žiakov Eurostandart Private Business School, Sofia.

Program Lifelong Learning programme (2007 – 2013)

2V školskom roku 2013/2014 začala úspešná spolupráca Obchodnej akadémie v Žiline a SAAIC pri realizácii dvoch projektov medzinárodnej spolupráce a mobility žiakov a pedagogických zamestnancov v programe Lifelong Learning programme.

Podprogram Comenius – školské partnerstvá rozvíja európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami a vzdelávacími inštitúciami. V rámci uvedeného podprogramu bolo vytvorené slovensko-turecké partnerstvo „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“. Hlavným cieľom bilaterálneho projektu bolo rozvíjať multikulturalizmus medzi partnerskými školami a formovať osobnosť žiakov prostredníctvom poznávania tureckých a slovenských dejín, kultúry, umenia a životného štýlu obyvateľov oboch národov. Partnerskou školou projektu sa stala turecká stredná škola Şehitkamil Hatice Mustafa Genҫten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe. Projekt uskutočnil 48 medzinárodných mobilít, ktoré zvýšili záujem žiakov o poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Turecka a Slovenska a zvýšili ich motiváciu do jazykového vzdelávania. Účastníci výmenných pobytov spoznali počas desiatich dní životný štýl obyvateľov partnerskej krajiny, získali praktické poznatky o vzdelávaní v zahraničí a overili si komunikáciu v anglickom jazyku v bežných životných situáciách. Mobility v Turecku sa zúčastnili vybraní žiaci 3. ročníka, ktorí zároveň pripravili program mobility pre tureckých žiakov na Slovensku. Projekt bilaterálnej spolupráce je realizovaný do školského roku 2014/2015.

3Podprogram Leonardo da Vinci sa venuje potrebám mládeže v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a inštitúciám, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu pre trh práce. V rámci uvedeného podprogramu bol vypracovaný mobilitný projekt „Young economists and the European labour market“. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom 4. ročníka získať odborné a jazykové zručnosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii. Partnerom projektu sa stala organizácia ADC College v Londýne. Odborná prax v zahraničí umožnila žiakom školy rozvíjať ich osobnostné predpoklady pre výkon budúceho povolania a zlepšiť odborné a jazykové zručnosti na európskom trhu práce. Mobilitný projekt bol realizovaný v školskom roku 2013/2014 pre skupinu 15 žiakov.

Program Erasmus+ (2014 – 2020)

4Mobilitný projekt „Improve your chance at European job market“, vytvorený v partnerstve Obchodnej akadémie v Žiline a ADC College v Londýne, je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov školy pri výkone odbornej praxe vo Veľkej Británii a overenie ich jazykových schopností v praxi. Mobilitný projekt bol vypracovaný v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom 3. ročníka získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí. Výkon odbornej praxe v zahraničí bude realizovaný v školskom roku 2014/2015 vo firmách a organizáciách, zameraných na oblasť administratívy.

Obchodná akadémia v Žiline získala za posledných desať rokov spolupráce so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) finančné prostriedky vo výške viac ako 100 tis. EUR na realizáciu projektov z Programu Socrates II (podprogram Comenius), z Programu Lifelong Learning programme (podprogram Comenius – školské partnerstvá, podprogram Leonardo da Vinci) a z programu Erasmus+ (kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov). Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce sa žiakom školy otvorili cesty ku ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave. Obchodná akadémia v Žiline im vytvorila podmienky na to, aby našli svoje miesto v spoločnosti a primerané uplatnenie na európskom trhu práce.