„Deň psychohygieny“

Sme veľmi vďační, že s pomocou rodičov/zákonných zástupcov, našich učiteľov i žiakov zvládame čeliť tejto neľahkej situácii. Učiteľom úprimne ďakujeme za to, že zabezpečujú v rámci možností aj naďalej kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a našim žiakom patrí pochvala za aktívnu účasť na vyučovacích hodinách v rámci online vzdelávania.

Vzhľadom na skutočnosť, že posledné mesiace naši žiaci strávili väčšinu času za počítačmi (a je predpoklad, že ešte nejaký čas strávia aj naďalej), na piatok 5.2.2021 sme vyhlásili „Deň psychohygieny“ .

Vyučovanie neprebiehalo online, avšak boli zadané dištančné úlohy vo forme, ktorá nevyžadovala vypracovávanie úloh na počítači, skôr s využitím napr. pera a papiera, bez povinnosti pripojiť sa na vyučovaciu hodinu. Zároveň sme v tento deň viac času venovali aktivitám, ktoré nie sú viazané na využívanie počítačov, mobilov a pod. Niektorí z nás sa venovali pohybu, iní niečo dobré upiekli, alebo uvarili, prípadne vybrali zabudnutý hudobný nástroj zo skrine. Zobrali sme to ako výzvu, že to zvládneme a na konci dňa budeme mať zo seba určite dobrý pocit. Triedni učitelia sa potešili, keď im žiaci zaslali fotografie, ako sa im podarilo splniť úlohu.

Ja som sa tiež k tomuto zámeru pripojila, a moje foto z „Dňa psychohygieny“ môžete nájsť na oficiálnej stránke Instagramu: riaditelkaoavoza.

JUDr. Jana Tomaníčková
riaditeľka školy