Domov KONTAKTY

Cesta k emocionálnej zrelosti

Emocionalizácia výchovy a vzdelávania predstavuje jeden z humanistických prístupov ku tvorbe pozitívnych medziľudských vzťahov v školskom prostredí a prispieva ku zníženiu negatívnych pocitov, ktoré môžu sprevádzať žiakov základných škôl pri vstupe na strednú školu. V školskom roku 2012/2013 sme po tretíkrát pristúpili ku realizácii výchovno-preventívneho programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“, ktorý je určený pre vekovú kategóriu 16-ročných žiakov.

Počas vybraných triednických hodín, ktoré viedol výchovný poradca školy, si žiaci 1. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline vyskúšali aktivity zážitkového učenia so zameraním na sebapoznávanie, riešenie konfliktov a rozvíjanie pozitívnych vzťahov v triednom kolektíve.

Obsah programu je postavený na tradične využívaných metódach sociálno-psychologického tréningu, metódach zvyšovania sociálnych kompetencií, aktívneho sociálneho učenia a aktivitách neformálneho vzdelávania. Znaky emocionálnej zrelosti sú modelované do desiatich tém, v ktorých si žiaci uvedomujú odkiaľ prichádzajú a kam smerujú, svoju závislosť od rodičov a následné osamostatňovanie sa, socializáciu a postavenie v úlohe budúceho rodiča. Každá z tém programu modeluje niektorú z charakteristík emocionálne zrelého človeka: Odkiaľ idem a kam smerujem, Závislosť od rodičov verzus osamostatňovanie, Partnerské vzťahy, Socializácia, Ja ako budúci rodič, Riešenie konfliktov, Konformita verzus zostať sám sebou, Vydržať bolesť, strach a nežičlivosť osudu, Sympatia a súcit, Radosť z dávania bez reciprocity.

Ambíciou programu „Cesta k emocionálnej zrelosti“ je aktivizovať u žiakov 1. ročníka proces sebauvedomenia a emocionálneho dozrievania tak, aby dokázali bez veľkých kríz a konfliktov preklenúť zložité životné obdobie svojho dospievania.