Domov KONTAKTY

Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu

Dňa 4. decembra 2012 sa Obchodná akadémia v Žiline zúčastnila prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizoval Mestský úrad v Žiline a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Prehliadka stredných odborných škôl bola určená pre žiakov základných škôl, rodičov, občanov so zdravotným znevýhodnením a širokú verejnosť.

Každoročná prezentácia „Burza informácií stredných škôl“ je zameraná na poskytovanie informácií o regionálnom trhu práce, možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch kongresovej sály hotela Slovakia pod záštitou primátora mesta Žilina – Ing. Igora Chomu.

Obchodnú akadémiu v Žiline prezentovali žiačky III.E triedy – Lenka Guffová, Rebecca Kavecká, Timea Kubalová a Nikola Maljarová, ktoré v spolupráci s výchovným poradcom školy informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia na Obchodnej akadémii v Žiline, záujmovej činnosti, projektovej činnosti, možnostiach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a uplatnení absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. Záujemcovia si mohli pozrieť informačné materiály a letáky, video prezentáciu školy, fotogalériu a videá o študentskom živote na našej škole, ktoré pripravili žiaci 3. ročníka na vyučovacích hodinách aplikovanej informatiky.

Prezentácia Obchodnej akadémie v Žiline na podujatí „Burza informácií stredných škôl“ prispela ku novej forme propagácie školy na verejnosti a potvrdila skutočnosť, že o stredoškolské odborné vzdelávania ekonomického zamerania je stále veľký záujem zo strany žiakov základných škôl.