Základné informácie[:en]Basic information about the school

Obchodná akadémia v Žiline má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní kvalitného stredoškolského odborného vzdelávania ekonomického zamerania v Žilinskom kraji.

Obchodná akadémia v Žiline vám ponúka štúdium v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Absolventi uvedených študijných odborov nachádzajú široké celospoločenské uplatnenie pri výkone obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách štátnej a verejnej správy. Mnohí naši absolventi sa úspešne vzdelávajú v štátnych, verejných i súkromných vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.

Viac informácií o štúdiu nájdete v informačnej príručke pre uchádzačov o štúdium.

Adresa:

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina

Telefón: 041 / 7075 910

 e-mail: oa@oavoza.sk

Kontakty na zamestnancov[:en]Business Academy in Žilina has a long tradition of providing high quality secondary  education focusing on economics and business in the Žilina region.

Business Academy in Žilina offers  secondary education in a four-year study programme 6317 M Business Academy and a five-year study programme 6317 M 74 Business Academy – bilingual Slovak – English.  Our graduates find employment  in a variety of economic areas within production-oriented organisations and companies, local and interantional trade, finances, tourist industry, management of state and local administration etc. Many of our graduates continue studying  at state, public and private universities in Slovakia and abroad.

Address:

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina

SLOVAKIA

Telephone: +421 41 7075 910

 e-mail: oa@oavoza.sk

Contacts